کودکان کارگران هفت‌تپه به یاری پدرانشان آمده اند

51
کودکان کارگران هفت‌تپه به یاری پدرانشان آمده اند
کودکان کارگران هفت‌تپه به یاری پدرانشان آمده اند

امروز یکشنبه ۲۷آبان ۹۷ کودکان کارگران هفت‌تپه به همراه مادرانشان به کمک کارگران معترض هفت تپه آمده اند.

کارگران هفت تپه شوش امروز در شانزدهیمن روز اعتراض مسالمت آمیز خود بودند

در پایان تجمع امروز دو تن از نمایندگان کارگران هفت تپه آقای اسماعیل بخشی و آقای مسلم آرمند توسط نیروی انتظامی به شکل وحشیانه ای بازداشت شده به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy