پسر به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشتند …

86
پسر به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشتند ...
پسر به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشتند ...

پسر به سفر دوری رفته بود و ماه ها بود که از او خبری نداشتند … مادرش دعا میکرد او سالم به خانه باز گردد هر روز به تعداد اعضای خانواده اش نان میپخت و همیشه یک نان اضافه هم میپخت و پشت پنجره میگذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا میگذشت نان را بردارد هر روز مردی گو‍ژ پشت از آنجا میگذشت و نان را برمیداشت و بجای آنکه از او تشکر کند میگفت:

هرکار پلیدی که بکنید با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز میگردد !!!

این ماجرا هر روز ادامه داشت تا این که زن از گفته های مرد گوژ پشت ناراحت و رنجیده شد و به خود گفت : او نه تنها تشکر نمیکند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد نمیدانم منظورش چیست؟

یکروز که زن از گفته های مرد گو‍ژ پشت کاملا به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود بنابراین نان او را زهر آلود کرد و آنرا با دستهای لرزان پشت پنجره گذاشت اما ناگهان به خود گفت : این چکاری است میکنم ؟ …

بلافاصله نان را برداشت و دور انداخت و نان دیگری برای مرد گوژ پشت پخت

مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرف های معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت

آنشب در خانه پیر زن بصدا درآمد وقتی زن در را باز کرد فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباس هایی پاره پشت در ایستاده بود او گرسنه تشنه و خسته بود درحالیکه به مادرش نگاه میکرد گفت:

مادر اگر این معجزه نشده بود نمیتوانستم خودم را به شما برسانم در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده بودم که داشتم از هوش میرفتم ناگهان رهگذری گو‍ژپشت را دیدم که به سراغم آمد از او لقمه ای غذا خواستم و او یک نان به من داد و گفت : این تنها چیزی است که من هر روز میخورم امروز آن را بتو میدهم زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری

وقتی مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهره اش پرید بیاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد گوژ پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود فرزندش نان زهر آلود را میخورد

به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد گوژ پشت را دریافت:

هرکار پلیدی که انجام میدهیم با ما میماند و نیکی هایی که انجام میدهیم به خود ما باز میگردد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy