۲۵مهرسالروز شهادت شاعر میهن‌پرست ایران، فرخی یزدی

51
۲۵مهرسالروز شهادت شاعر میهن‌پرست ایران، فرخی یزدی
۲۵مهرسالروز شهادت شاعر میهن‌پرست ایران، فرخی یزدی

شاعری که برای آزادی سرود و «سر به‌پای آزادی ایران نهاد!»

۲۵مهرسالروز شهادت شاعر میهن‌پرست ایران، فرخی یزدی به دست رضاشاه

برخی شاعران‌اند که شعرشان را در گهواره زمانه خود تربیت می‌کنند. برخی شاعران، مهری از خود بر دفتر روزگاران می‌زنند و با آن مهر، اندیشه و آرمانشان را بی‌زوال و بی‌شکست، به امواج دریا و نسیم مکرر زمان می‌سپرند.

فرخی یزدی یکی از این نشانه‌گذاران در گذر روزگاران بود: آن زمان که سر به پای آزادی بنهاد و دامن محبتش را به خون خویش برای آزادی، رنگین نمود.

فرخی یزدی با قلم و شعرش جنایات دیکتاتوری رضاشاه را افشا می‌کرد. بارها عوامل رضاخان او را تهدید کردند. اما او خود گفته بود:

دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین

می‌توان تو را گفتن، پیشوای آزادی!

سرانجام روز ۲۵مهر ۱۳۱۸، پزشک تحت‌امر رضاشاه ـ پزشک احمدی ـ فرخی یزدی را با آمپول هوا به‌ شهادت رساند.

شعری از فرخی یزدی درباره دیکاتوری رضاشاه:

کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت

هیچکس همچو تو بیدادگری یاد نداشت

گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر

ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت

خوش به گل درد دل خویش به افغان می گفت

مرغ بیدل خبر از حیله صیاد نداشت

عشق در کوه کنی داد نشان قدرت خویش

ور نه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت

جز به آزادی ملت نبود آبادی

آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت

فقر و بدبختيی و بيچارگی و خون جگری

چه غمی بود كه اين خاطر ناشاد نداشت

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy