تهران – تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

39
تهران - تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه
تهران - تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۲۴ مهر ماه، تجمع اعتراضی بازنشستگان بازنشستگان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.

در این تجمع بازنشستگان کشوری، پیشکسوتان و پرستاری و بهداشت حضور دارند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و پیشکسوتان شامل بسیاری از شهرهای ایران میشود که اسامی شهرها و استانهای شرکت کننده توسط یکی از مسولین خوانده میشود. این شهرها از آذربایجان تا کرمانشاه و فارس و البرز و تهران و….. را شامل میشد.

محتوای دستنوشته‌های بازنشستگان

در تراکت هایی که در دست بازنشستگان است این نوشته ها و خواستها دیده می شود:

تشکل، اعتراض حق مسلم ماست.

در خموشی های من فریادهاست آن که دریابد چه می گویم کجاست؟

مشکل ما بازنشستگان وعده درمانی مسئولین است.

تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ادامه دارد.

این تجمع با فراخونی از قبل داده شده برای امروز به شرح زیر اعلام شده بود:

باگامهای راسخ درتجمع۲۴مهرشرکت می کنیم

ما همچنان بر این باوریم«اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی در به فراموشی سپردنمان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب وتحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است».

برای پس گرفتن زندگی وحقوق از دست رفته مان بار دیگر تجمع می کنیم تا صدای اعتراضمان را به گوش حاکمان ودولتمردان برسانیم.

ما همچنان تاکید می کنیم که برای برون رفت ازاین وضعیت فلاکت بار و رهایی از فقر و گرسنگی و وادارکردن حاکمان به تمکین در برابر خواسته ها ومطالبات بر زمین مانده مان و در نهایت رسیدن به یک زندگی درخور و شایسته ،راهی جز وحدت عمل و همبستگی بازنشستگان تمام صندوق های تامین اجتماعی، کشوری و لشگری وجود ندارد.

ما به قصد دستیابی به خواست هایمان، همراه وهمگام با سایر بازنشستگان وهم سرنوشتهایمان روز سه شنبه۲۴مهرماه راس ساعت۱۰صبح مقابل سازمان برنامه وبودجه تجمع ومطالباتمان را فریاد می زنیم.

“اتحاد سراسری بازنشستگان ایران”

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy