ماجرای جالب کامیونداران بندرعباس که لباس شخصی‌های مزدور را لو دادند

127

افشای یک ترفند فریبکارانه دیگر رژیم توسط کامیونداران بندرعباس

روز جمعه ۱۳ مهر ۹۷ یکی از رانندگان اعتصابی به منظور افشای ترفند رژیم آخوندی فیلمی تهیه کرد که در آن

نشان می دهد که حدود ۲۰ نفر (از لباس شخصی های رژیم) مشغول کار هستند تا نشان دهند که پایانه شلوغ است و اعتصاب کامیونداران شکسته است.

اما رانندگان اعتصابی باز هم با نشان دادن جاده های خالی بندر عباس نشان دادند که کامیونداران همچنان در اعتصاب هستند.  و فریب لباس شخصی های حکومت در بندر عباس لو رفت. 

تاکنون از طرف نیروهای لباس شخصی و مامورین انتظامی و مامورین ژاندارمری و غیره ترفند های گوناگونی برای به شکست کشاندن اعتصاب سراسری کامیونداران انجام شده است از جمله کندن پلاک های کامیونداران، دستگیریهای متعدد تهدید به اعدام از ظرف دادستان و … انجام شده است.

وقتی هیچکدام از این طرفندها مثمر ثمر واقع نشد به ناچار به فریب و کلک رو آوردند و با نقش بازی کردن تلاش کردند بگویند

که اعتصاب رانندگان بندرعباس پایان یافته اما رانندگان بندرعباس هوشیار بودند و این اقدام آنان را به شکست  کشاندند.

کندن پلاک کامیونهای اعتصابی توسط رژیم

بر اساس خبر دریافتی از ارسنجان روز شنبه ۱۴ مهر ۹۷ در چهاردهمین روز اعتصاب کامیونداران مزدوران رژیم اقدام به کندن پلاک کامیونهای اعتصابی کرده اند .

در مقابل رانندگان هم کامیونهای خود را مخفی کرده اند و به بقیه هم سفارش میکنند که همین کار را انجام دهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy