مرگ خاموش سپاه پاسداران ایران و نیروهای قاسم سلیمانی در سوریه

141
مرگ خاموش سپاه پاسداران ایران و نیروهای قاسم سلیمانی در سوریه
مرگ خاموش سپاه پاسداران ایران و نیروهای قاسم سلیمانی در سوریه

عناصر سپاه پاسداران و نیروهای قاسم سلیمانی در حال نابودی هستند تاکنون بیش از ۲۰۰ حمله به مواضع و انبارهای مهمات سپاه پاسداران در سوریه صورت گرفته است. قاسم سلیمانی سکوت کرده و اجازه میدهد که نیروهایش در مرگی خاموش نابود شوند. اسراییل دست از سرشان بر نمیدارد.

در ساعات پایانی دوشنبە بە وقت دمشق، اسراییل پادگانھای سپاە در حمص، حما و لاذقیە را بشدت موشک باران کرد.

بنا به گفته شاھدان عینی، شدت حملات بە میزانی بود کە امکان سالم ماندن حتی یکنفر از نیروھایی کە در پادگان حمیمیم بودە، وجود ندارد.

در صوتیکە منابع عربی از کشتە شدن تنھا ٦٥ نیروی سپاھی خبردادەاند. گرچە سپاە در این مورد توضیح ندادە است.

این حملات را خبرگزاریهای جمهوری اسلامی هم تایید کرده و نوشته اند که بشار اسد به حملات پاسخ داده است.

ھفت ھزار عضو سپاە قدس ایران مستقر در اطراف استان ادلب قرار بود عقب نشینی کنند.

پیش از این بارها سپاه قدس اعلام  کرده بود که در عملیات پاکساز ادلب شرکت میکند و آمادگی خودش را اعلام کرده بود.

اما حملات ساعاتی پس از آن بود کە وزارت خارجە جمھوری اسلامی برخلاف مواضع پیشین اعلام کردە بود نیروھای سپاە در عملیات ادلب مشارکت نمیکنند.

حملات شدید دوشنبە بار دیگر با سکوت مطلق سپاە و کل نظام جمھوری اسلامی مواجە شدە. تاکنون اسراییل ٢٠٥ پایگاە سپاە قدس در سوریە را ھدف قرار دادە ولی با کوچکترین واکنش قاسم سلیمانی و نظام مواجە نشدە است. در صورتیکە سپاە موشکھای بالستیک خود را علیە احزاب کرد کە سلاحی جز کلاشنیکوف ندارند، بکار گرفت و تک تک فرماندھان سپاە ھم بعنوان اقتدار نظام و یک حماسە از آن یاد کردند.

کم کم باید فریبکاری ولی فقیه و قاسم سلیمانی در گنده گویی‌های  اقتدار و غیره برای نیروهای سپاه پاسداران هم مشخص شود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy