دیدار مخفی قاسم سلیمانی با نماینده آمریکا، خداحافطی باعمق استراتژیک

364
دیدار مخفی قاسم سلیمانی با نماینده آمریکا، خداحافطی باعمق استراتژیک
دیدار مخفی قاسم سلیمانی با نماینده آمریکا، خداحافطی باعمق استراتژیک

 برت مک گورک نمایندە ویژە رئیس جمهوری آمریکا در بغداد با قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران دیدار کردە است.

طبق گفتە منبع آواتودی در بغداد نمایندە رئیس جمهوری آمریکا خواهان خروج سپاە قدس از عراق و برچیدن پایگاههای موشکی سپاە تحت پوشش ‌حشدشعبی در سراسر عراق شدە است. مک گورک در خصوص تلاش گروههای وابستە بە ایران هشدار دادە و گفتە نباید این گروهها بە منافع آمریکا زیان برسانند.

قاسم سلیمانی نسبت بە حملات خمپارەای عصائب اهل حق بە کنسولگری آمریکا در بصرە و سفارت آمریکا در منطقە سبز بغداد اظهار بی اطلاعی کردە است. این در حالیستکە عصائب اهل حق بە ریاست قیس خزعلی تحت فرمان مستقیم قاسم سلیمانی قرار دارد.

سلیمانی در این دیدار بە برت مک گورگ وعدە دادە کە می تواند تلاش کند گروههای وابستە بە ایران منافع آمریکا در منطقە را هدف قرار ندهند.

بە گفتە منابع آواتودی در بغداد برت مک گورگ فرمان کاخ سفید را ابلاغ کردە کە در صورت هرگونە تحرک و شیطنت گروههای وابستە بە جمهوری اسلامی در عراق علیە منافع آمریکا، تهران مسئول است و پاسخ آمریکا قاطع و شدید خواهد بود.

در این نشست کە محل آنرا نمایندە ویژە رئیس جمهوری آمریکا در منطقە سبز بغداد تعیین کردە، برت مک گورگ هرگونە دخالت واشنگتن در اخراج نیروهای وابستە بە ایران در بصرە و آتش زدن کنسولگری جمهوری اسلامی را رد کردە است. مک گورگ در این دیدار بە قاسم سلیمانی هشدار دادە کە باعث رویارویی آمریکا در خاک عراق با جمهوری اسلامی نشوند و بە این منظور نیروهای خود را از عراق خارج کنند.

در غیراینصورت آمریکا نمیتواند مانع ‌‌حملات اسراییل بە سپاە قدس شود.

بنا بر همین گزارش قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران بر خلاف سخنان تهدید آمیز خود در ایران، با ادب و احترام کامل بە برت مک گورگ و آمریکا سعی کردە اعمال جمهوری اسلامی در عراق را توجیە کند. بنظر میرسد جمهوری اسلامی راهی جز عقب نشینی از سوریە و عراق یعنی خداحافظی با پایان عمق استراتژیک خود ندارد تا از رویارویی مستقیم با آمریکا جلوگیری کند.

جالب اینکه تبلیغات بر این بود که مبادا روحانی به ملاقات آمریکاییان بشتابد که خود سلیمانی در این ملاقات پیشی گرفت.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy