کارگران نیشکر هفت‌تپه با رسیدن به خواسته های خود مشغول کار شدند

29
کارگران نیشکر هفت‌تپه

روز ۱۱ شهریور ۹۷ کارگران نیشکر هفت‌تپه با پایان یافتن اعتراض دوهفته‌ای خود به کارخانه بازگشتند و  مشغول کار شدند.

اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه با موفقیت پس از ۱۴ روز خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران بخش‌های مختلف به فعالیت حرفه‌ای خود مشغولند.

بر پایه این اظهارات؛ به دنبال مذاکرات نمایندگان کارگران که روز جمعه در جلسه استانداری و دیروز (شنبه) در اداره کار شهرستان شوش انجام شد، اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از گذشت نزدیک به ۱۴ روز خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران بخش‌های مختلف به فعالیت حرفه‌ای خود مشغولند.

ایلنا با تایید این خبر نوشته است: در مجتمع نیشکر هفت تپه؛ از خاتمه اعتراض صنفی دو هفته‌ای کارگران این واحد صنعتی و بازگشت به کار تمامی کارگران شاغل در واحد کشاورزی و صنعتی این مجتمع خبر می‌دهند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه از دو هفته پیش در اعتراض به محقق نشدن مطالبات نیروهای شاغل و بازنشسته بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی در اعتراض صنفی به سر می‌بردند.

 انعقاد قرارداد کار با ۱۵۰۰ کارگر روزمزد و پرداخت شدن یک نوبت معوقات مزدی کارگران در هفته جاری، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و تعمیرات آن، برطرف شدن بحث تقسیم اراضی و کارخانه خوراک دام، تغییر مدیریت و بازگشت به کار نیروهای دفع آفات ازجمله مطالباتی است که کارگران نیشکر هفت‌تپه در دو هفته گذشته خواستار شده‌اند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy