درگیری روز گذشته در مجلس ایران … عکس روز گاردین

112
درگیری روز گذشته در مجلس ایران ... عکس روز گاردین

درگیری روز گذشته در مجلس ایران برای استیضاح کرباسچیان و فحاشی ها و افشاگریهای حول آن موضوع عکس روز گاردین شده است.

نهایتا کرباسچی عزل شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy