نقدی در یک فرافکنی ابلهانه بانوان مخالف حجاب اجباری را روسپی خواند

64
نقدی در یک فرافکنی ابلهانه بانوان مخالف حجاب ایرانی را روسپی خواند

محمد رضا نقدی در همدان با یک فرافکنی ابلهانه و توهین آشکار به بانوان مخالف حجاب اجباری اراجیفی گفته است که خشم این عنصر اطلاعاتی را نشان میدهد و مشخص میکند که زنان ایران به خوبی توانسته اند نقش خود را در به ستوه آوردن همپالکی‌های او خوب خوب در تظاهرات ضد حکومتی  ایفا کنند.

وی که نمیتوانست درد اصلی اش را که جلوداری و شجاعت زنان را در تظاهرات شهرهای مختلف پنهان کند، ناچارا تلاش کرد عقده‌هایش را با فحاشی به زنان میهن خالی کند و گفت:

خبرنگاران نباید دنباله ‌رو سیاه نمایی‌های شبکه‌های غربی دشمن باشند، دشمن در بسیاری از مواقع واژه‌سازی می کند و رسانه‌های ما نیز بدون تحقیق و بررسی از همان واژه‌ها استفاده می‌کنند.

 باید در نظر داشت این واژه‌ها بار معنایی دارد که به نفع دشمن است؛ به عنوان مثال به روسپی‌هایی که حجاب خود را برمی‌دارند می‌گویند مخالف حجاب اجباری و رسانه‌های ما نیز از همان استفاده می‌کنند این در صورتی است که این واژه‌ها حساب شده هستند.

محمدرضا نقدی از عوامل با سابقه وزارت اطلاعات و از شکنجه گران به نام جمهوری اسلامی است که سابقه او را میتوان در رویداد دوم خرداد مشاهده کرد وی در جریان دستگیری گسترده شهرداران تهران در دستگیری و شکنجه و بازجویی از این افراد دست داشته و این بازجویی ها  توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی نقدی انجام می‌گرفت.

وی دستورکارگذاری شنود در دفتر وزیران، معاونان وبرخی دیگرمقام‌ها راصادر می‌کرده‌است.

وی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه متهمان به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد گرچه هیچگاه این حکم اجرایی نشد.

وی از جلمله کسانی بود که در حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به همراه  قاتل ذوالقدر و نجات و شخص روحانی و …دیگران طرح سرکوب دانشجویان را عملی و اجرا کرد.

بنابراین اینها همه سوزش درون اوست و فرافکنی است. از این قاتل بیشتر از این نباید توقع داشت.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy