قصه‌های ساختگی در منبرها برای عوامفریبی و توهین به شعور مردم

71

شرح یکی از قصه‌های ساختگی در منبرها برای عوامفریبی و توهین به شعور مردم که توسط آقای شهسواری نوشته شده در پی می آید: چند روز پيش براي شركت درمجلس ختمی به مسجدی رفتم ، به احترام خانواده مصاب، مجبور بودم تا پايان مجلس حضور داشته باشم، طبق مرسوم اكثر مجالس ترحيم در ايران، آخوندی به منبر جلوس فرمود، و چون چيزي درچنته نداشت، موضوع تكراری تولد امام علي در كعبه و قصه‌هايی از معجزات دوران كودكي آن حضرت بيان كرد، وقتي قصه تولد امام در كعبه را توضيح ميداد، گفت:

” ديواركعبه شكافت و فاطمه بنت اسد با بچه اي در آغوش، از درون كعبه بيرون آمد، هنوز هم بعد از ١٤٠٠ سال آثار آن شكاف و تَرَك را بر ديوار كعبه مي توانيد ببينيد، آنهايي كه به مكه مي روند خوب دقت كنند در ضلع جنوبي …”

دعا كرد و از منبر فرودآمد، نزديكش رفتم وگفتم : جناب شيخ، بعد از زمان تولد امام علي تا امروز، سه بار ساختمان كعبه ويران شده است و مجدداً بازسازي اش نمودند، بار اول، عبدالله زبير در سال ٦٤ هجري آن را تخريب نموده و در همان سال آن را بازسازي كرده و حتي ابعاد اوليه آن را هم تغييرداده است،

بار دوم، حجاج بن يوسف به فرمان عبدالملك مروان ، در سال ٧٤ كعبه را برسر عبدالله زبير ويران كرد( چون عبدالله در آن پناه گرفته بود) و مجدداً در سال بعد بازسازي اش كردند؛

بارسوم، درسال١٠٣٩ هجري به علت باران سيل آسايي كه در مكه آمد و ارتفاع آب تا بيشتراز دومتر ديواركعبه را فراگرفت، بخش زيادي از كعبه ريزش نمود، به دستور سلطان مرادچهارم ( پادشاه عثماني) مابقي را هم تخريب و يك بناي مستحكم و جديدي ساختند كه تا امروز همچنان استوارمانده است، پرسيدم جناب شيخ، خانه اي كه بعد از آن تاريخ ، سه بار ديگر تخريب و بازسازي شده و حتي نوع مصالح آن هم تغيير كرده است، آن شكاف و تَرَك چطور همچنان باقي مانده كه شما آدرس به مردم مي دهيد؟!!

ميدانيد درپاسخم چه جمله اي گفت؟ پاسخ داد : آقاي شهسواري، مگرچندنفرمثل شما در اين مجلس هستند و اين اطلاعاتي كه شما داريد را دارند؟ !! ما بايد با اين قصه ها علاقه مردم به امام علي و ولايت را حفظ كنيم!! گفتم با دروغ گفتن مي خواهيد امام علي را بزرگ نشان دهيد؟ شماخودت آن شكاف را ديدي كه به مردم آدرس مي دهيد؟ !! لبخندي زد و گفت: سخت نگير استاد، .

معلوم شد من را مي شناسد؛ …

احساس كردم بعضي ازاين آقايان، وقتي بالاي منبر قرارمي ميگيرند همه مردم را بيسواد و نادان مي پندارند، چون به اين باور هستند كه مردم همانندگوسفندانند وعلما به منزله چوپان ….

فیلم ضمیمه شده به این پست هم یکی از همین هاست که وقتی کم می‌آورند هر کاری میکنند که توجه جلب کنند و البته اینجا هم تیر این آخوند به سنگ خورده و احتمالا جز خنده تمسخر تحویل نگرفته است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy