حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری مراد خمینی در چنین روزی در میان شادمانی مردم اجرا شد

114
حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری مراد خمینی در چنین روزی در میان شادمانی مردم اجرا شد

حکم اعدام شیخ شیخ فضل‌الله نوری در ۱۰۸ سال پیش در چنین روزی اجرا شد. انقلاب مشروطه که محصول مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی و مشروطیت ایران از دست مستبدان خونریز ضد آزادی بود، در سال ۱۲۸۷ به پیروزی رسید.

رو در روی  مردم ایران آخوندی جنایتکاربه نام شیخ فضل‌الله نوری بود که با پرچم مشروعه در مقابل مشروطه، در  همدستی  با محمد علی شاه مستبد قاجار فتوا علیه مردم و مبارزان مشروطه خواه میداد.

این آخوند با فتوای شرعی دسته های چماقدار را به صورت آتش به اختیار به جان مردم می انداخت و جنایتهای فجیعی را در سطح شهرها می آفرید و تمام جنایتهایش را هم با اسم اسلام انجام میداد.

به طور مثال

روز ۲۲ آبان ۱۲۸۷ شیخ فضل‌الله نوری، در اجتماع مخالفان مشروطیت در باغشاه تهران، مشروطیت را مغایر شرع اعلام کرد و آخوندهای مرتجع و چماقداران طرفدار او نامه‌یی خطاب به ‌محمدعلی شاه مستبد که در همان محل اقامت داشت، نوشتند و به ‌جمع‌آوری امضاء پرداختند.

متن نامه شیخ فضل‌الله نوری و آخوندهای مرتجع به محمد علی شاه مستبد در ضدیت با مشروطه:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم ـ به موقف عرض بندگان اعلیحضرت شاهنشاه اسلامیان پناه خلدالله ملکه و سلطانه، معروض می‌داریم: در روز دوازدهم شهر حال شوال که کارگزاران دولت جمع کثیری از وجوه علما و شاهزادگان و وزرا و امرا و اعیان و اشراف و تجار را حسب‌الامر احضار به دربار گر‌دون مدار نمودند از طرف قرین‌الشرف ارادهٌ سنیه را به اعطای مجلس شورای عمومی و تأسیس قوانین آن ابلاغ فرمودند تمام حاضرین متفق‌الکلمه جواب عرض نمودند که مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ممکن‌الجمع نیست چنان‌چه به رأی‌العین مشاهده کردیم و ما مسلمانان که در تحت اقتدار سلطنت اسلامیه هستیم ابدا راضی نمی‌شویم که وهنی به اسلام و دین ما برسد و در مقابل احکام اسلامیه، شاه و رعیت یکسان است و بر همه لازم است حفظ دین و آیین شریعت سیدالمرسلین (ص) ‌بعد از آن تلگرافات عموم ولایات که قریب به دویست طغری بود بعضی تفصیلا و بعضی بر وجه اجمال قرائت شد. ‌

و پس از آن احکام حجج اسلام و علماء ‌اعلام ولایات گوشزد حاضرین شد و عرایض عدیده متظلمانه در استیمان از این بلیهٌ عظیمه از طبقات علما و اهل علم و طلاب و تجار و اصناف که غایب از آن محضر بودند یکان یکان خوانده شد بعد ذلک کله حضار مجلس از علما و تمام طبقات به توسط جناب اشرف صدراعظم عریضه [ای] ‌متضرعانه در استدعای انصراف از این عزیمت به حضور باهرالنور ملوکانه تقدیم داشتند و پس از استیذان شرفیاب حضور معدلت ظهور شدند و استدعای مجدانه حضوری هم نمودند و به وعده مراحم ملوکانه و قبول استدعای مقصد اسلامی به اصدار دستخط انجم نقط مرخص شدند تاکنون که یوم بیست‌و چهارم است از ناحیه مقدسه اعلیحضرت همایونی دستخط آسایش شرف صدور نپذیرفته از آن‌جایی که به‌حکم محکم خلاق عالم جل اسمه، حفظ بیضه اسلام در قرون و اعصار برعهدهٌ سلطان وقت و علمای اعلام است؛ از آن روز تا حال همه روزه از داعیان مطالبهٌ انجاز وعد و اصدار دستخط می‌نمایند و داعیان به دفع‌الوقت گذرانیده تا امروز که مطالبه از حد گذشت چاره ندیده جز شرفیابی در دربار معدلت آثار و به حمدالله نایل شدیم و از پیشگاه همایونی ایفا به وعد را جدا ‌مستدعی هستیم و چون این استدعا از جهت ادای تکلیف شرعی است از صاحب شرع رخصت رجوع نداریم و متضرعانه جدا دستخط آفتاب نقط [را] در آسودگی اهل اسلام از اضطراب و وحشت و دهشت که در این مرحله دارند از سدهٌ سنیه استدعا داریم. قسم به جمیع معظمات شرعیه که ماها بلکه تمام اهالی اسلام این مملکت برای تأسیس مجلس شورای عمومی حاضر نیستند و نتیجهٌ آن را جز هدم دین و هرج ومرج و هدر دماء محترمه و هتک نوامیس اسلامیه نمی‌دانیم ـ الامر امر الاقدس الاعلی مطاع مطاع.

(تاریخ بیداری ایرانیان ـ ناظم‌الاسلام کرمانی)

شیخ فضل‌الله نوری، ضدیت شدیدی با مجلس شورای ملی مردم داشت و مستمر مانند ورد تکرار میکرد: ”العوام اضل من الانعام“ بود، یعنی ”مردم عامی، گمراه‌تر ‌از حیوانات هستند“ .

او نیز مانند خمینی نیز مردم را در حکم ”صغار“ یعنی کودکان نابالغ می‌دانست که نیاز به ‌ولی‌فقیه مثل او دارند.

خمینی نیز ضدیت دیوانه‌واری با حاکمیت مردم داشت و می‌گفت: اکثرهم لایعقلون.

۵روز بعد از نامه شیخ فضل‌الله نوری، محمدعلیشاه حکم به ‌الغاء مشروطه داد.

پس از فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری که توسط عالیترین مراجع تقلید آن زمان نیز به‌فساد و مفسده  و سوء استفاده از اسلام متهم شده بود توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به‌اعدام محکوم شد.

در روز نهم مرداد سال ۱۲۸۸ به‌جرم صدور فتواهای متعدد در کشتار و شکنجه  مشروطه خواهان در میدان توپخانه‌‌‌‌‌‌‌تهران و در میان شادمانی مردم به‌دار آویخته شد.

قابل توجه اینکه خمینی از مریدان این جنایتکار بود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy