تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت استخدام

32
تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت استخدام

تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس 

روز یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷ جمع کثیری از آموزشیاران نهضت سوادآموزی تهران در اعتراض به وضعیت استخدامی خود در مقابل مجلس تجمع کردند.

آمورشیاران نهضت سوادآموزی همزمان با اعتراض بازنشستگان در مقابل مجلس در اعتراض به تبعیض موجود مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند وخواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

تجمع کنندگان شعار می دهند:

یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن

همزمان با تجمع آموزشیاران جلوی مجلس بازنشستگان فرهنگی نیز در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy