قیام خرمشهر – جنگ رو در رو با عوامل حکومت در خرمشهر با دست خالی

220

قیام خرمشهر جنگ در خرمشهر بالا گرفته است. تظاهراتی که از میدان الله خرمشهر آغاز شده بود به خیابان مطهری و خیابانهای اطراف کشیده شد.

جوانان خیابان را تسخیر کردند.

شلیک گلوله‌های ساچمه ای و گلوله های جنگی به مردم کاری از پیش نبرد.

کسی از گلوله های مزدوران نمیترسد مردم هنوز در خیابان هستند.

در قیام خرمشهر مردم در خیابانهای سنگر بسته اند و با نیروهای انتظامی و گارد وحشی می جنگند.  تا کنون یکی از جوانان دلاور خرمشهر شهید شده است.

خرمشهر شهری که نه آب دارد و نه هوا، قیام کرده و در حال جنگ با دشمن آب و خاک است.

دشمن درون که امشب به مصاف با او برخاسته است.

وای به روزی که مسلح شویم این شعار جوانان خرمشهر است. آنها دقیق میگویند روزی که مسلح شوند روز ترسناکی برای حاکمان فرومایه خواهد بود.

 طبق گفته منابع محلى شخصى كه امروز در خرمشهر مورد اصابت گلولە نیروهای سرگوبگر قرار گرفت و جانش را از دست داد، محمد انصارى نام دارد.

وی به گردنش گلوله اصابت شده بود .

چیزی که واضح است به سمت مردم رگبار بسته اند اما آنها نمیترسند.

تعدادی هم مجروح شده اند . به سمت مردم شلیک مستقیم انجام میشود. حکومت بی وقفه شلیک میکند و بقای خود را در کشتار تظاهرکنندگان تشنه می‌یابد.
فیلمهای بیشتر را در کانال تلگرام ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy