یک داستان تکان دهنده: پرستاری که مادری کرد

115
یک داستان تکان دهنده: پرستاری که مادری کرد
یک داستان تکان دهنده: پرستاری که مادری کرد

سی وهشت سال قبل تمام بدن یک نوزاد “به غیراز صورتش” درآتش سوخت.

درسال۱۹۷۷عکس مراقبت ویژه ازیک کودک جزغاله شده درمطبوعات سرتاسردنیا چاپ شد؛نوزادی که سرتاپایش سوخته بود و کسی امیدوارنبود که زنده بماند.

هرکس که این عکس را می دید حدس میزد که مادرنوزاد اورادرآغوش گرفته اما واقعیت چیزدیگری بود !

آن زن مادربچه نبود ، اوسوزان برگر،سرپرستار بیمارستان” آلبانی نیویورک” بود که روزهای متوالی ،همچون یک مادر دلسوز از نوزادسوخته مراقبت کرد وشبانه روز به تیمارآن موجود معصوم پرداخت تابالاخره معجزه خدارابه چشم دید ونوزادرا از مرگ حتمی نجات داد.

حالا ۳۸سال از آن روزهاگذشته و”آماندااسکارپیناتی”یعنی همان “نوزادکوچک” به “خانمی رشید “تبدیل شده و بالاخره دراواسط سال۲۰۱۵ موفق شده که پرستارش را از طریق رسانه های مجازی پیداکند ودرآغوش بکشد.

سوزان برگر “پرستارفرشته صفت”وقتی پس از این همه سال باآغوش گرم واشک آمانداپیناتی مواجه شد گفت:”وقتی فهمیدم نوزادی که عاشقانه تیمارش کردم این همه سال به دنبالم میگشته زبانم بندآمد.”

من که اعتقاددارم جای این پرستاردربهشت است.

شماچه فکرمی کنید؟

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy