تظاهرات بزرگ کفاشان خیابان سپهسالار تهران را به لرزه در آورد + فیلم

171

تظاهرات بزرگ کفاشان در باغ سپهسالار تهران را به لرزه در آورده بود این تظاهرات بزرگ به خاطر سالها پیگیری بی نتیجه امروز برگزار شد.

حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز ۲۸ خرداد ۹۷ صدها تن از باراریان صنف کفش تهران در باغ سپهسالار با شعار نه به گرانی تظاهرات کردند!

یکی از تظاهر کنندگان گفت آنها به بیکاری و گرانی و وجود کارگران افغانی که باعث شده جوانان ایران کار نداشته باشند اعتراض دارند.

تظاهرات بزرگ کفاشان با شعارهای مرگ بر گرانی

دولت بی لیاقت مسول بی کفایت

تولید بی حمایت

دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست

مرگ بر بیکاری ساعتها در خیابانهای تهران ادامه یافت.

در جایی که پلیس به تجمع حمله کرد با فریادهای ولش کن مانع دستگیری همکارشان شدند.

یکی از تجمع کنندگان گفت: مشکل ما بیکاری است. کاری که هست توسط افغانیها انجام میشود و از آنها به خاطر اینکه در لشگرهای فاطمیون به سوریه میروند دولت حمایت میکند اما از جوان ایرانی حمایتی نمیشود.

بازار کفاشان از این مشکل رنج میبرد و اتحادیه هم هیچ کمکی به ما نمیکند. شکایتهای ما به جایی نمیرسد و سه سال است که مشکل را مطرح میکنیم ولی فریاد رسی نیست.

آنها میگویند: این صنف اجازه ندارد که مجوز به خارجی بدهد اما مجوز میدهند و جوانان ایران از بیکاری رنج میبرند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy