شاهکار ادبی زبان پارسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار با یک نامه آفریده شد

98
شاهکار ادبی زبان پارسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار با یک نامه آفریده شد

یک معترض به بدی معیشت در زمان ناصرالدین شاه به وی نامه ای نوشت و از بدی معیشت برای شاه قاجار گفت که بعدا این نامه شاهکار ادبی زبان پارسی شد. متن نامه مربوط به “مرحوم ميرزا محمد الويري” بود که به “مرحوم احمد خان امير حسينی سيف الممالک” فرمانده فوج قاهر خلج نوشت. این نامه در نوع خود بی نظیر و شاهکار ادبی پارسی میباشد.

این نامه از آنجا بی نظیر است که شروع تا پايان نامه از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود بی نظیر و شاهکار ادبی زبان پارسی به شمار می آيد.

انگيزه نامه و موضوع آن کمی در آمد و کثرت عائله و تنگی معيشت بوده است. اين نامه در زمان ناصرالدین شاه قاجاربوده.

متن نامه :

سر سلسله امرا را کردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد. دعا گو محمد ساوه ای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر. ملک الملوک کلامم و معلم مسائل حلال و حرام.

در کل ممالک محروسه اسم و رسم دارم. در هر علم معلم و در هر اصل موسسم .در کلک عماد دومم در عالم، در علم و حکم مسلم کل امم سر سلسله اهل کمالم اما کو طالع کامکار و کو مرد کرم؟ دلمرده آلام دهرم.

کوه کوه دردها در دل دارم. مدام در دام وام، و علی الدوام در ورطه آلام دهرم هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و کرا واسطه کار آرم که مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد.

مکرر داد کمال دادم و در هر مورد مدح معرکه ها کردم. همه گوهر همه در، همه لاله همه گل، همه عطار روح همه سرور دل، اما لال را مکالمه و کررا سامعه و کور را مطالعه آمد. همه را طلا سوده در محک ادراک آورده احساس مس کردم و لامساس گو آمدم.

اما علامه دهرم، ملولم و محسود و عوام کالحمار محمود و مسرور … لا اله الا الله وحده وحده دلا در گله مسدود دار در همه حال که کارهاي همه عکس مدعا آمد علاوه همه دردها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل در آمد. عالم و عام لام و کرام، صالح و طالح، صادر و وارد، کودک و سالدار، گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک، سرکه و ساک، کره و عسل، سمک و حمل، گرمک و کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو، الی کلم کدو، همه در راه، مکر دعاگو که در کل محرومم و در حکم کاالمعدوم.

اگر موهوم و معلول معدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم. مگر کرم سر کار اعلي که سرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده و دادرس آمده، درد ها دوا، وامها ادا و کامها روا گردد . . .

و با این  ترفند هنرمندانه “مرحوم ميرزا محمد الويري” نامه‌اش را که شاهکار ادبی فارسی بود بدست ناصرالدین شاه قاجار رسانید.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy