فساد در فساد – حساب های جعلی توسط بانک‌های عامل بویژه بانک آینده ایجاد شد

94
فساد در فساد حساب های جعلی توسط بانک‌های عامل بویژه بانک آینده ایجاد شد

مطلب ضمیمه را یکی از مال غارت شدگان بانک آینده جهت درج در آژانس ایران خبر ارسال کرده است که عینا منعکس میگردد:

چند نکته مهم در خصوص موسسات مالی

۱- مبالغی که برنامه ریزی جهت پرداخت آن صورت گرفته است حاصل تجمعات و پیگیری های تعدادی سپرده گذار می باشد که حتی دستگیرشدند ولی همچنان پیگیر بودند و هستند تا ثابت کنند حق گرفتنی هست.

۲- این مبالغ تا حق ما فاصله زیادی دارد و ما همچنان از راههای مختلف دنبال آن اصل و سود کامل خودمان تا روز آخر خواهیم بود و بانک مرکزی و بقیه نهاد ها باید بدانند که مردم ساکت نمی شینند.

۳- جدول مذکور که موسسات اعلام کردند دوهفته پرداخت را مجددا به تعویق انداخت که تمام این کارها با برنامه ریزی صورت گرفته است. ارزش پول ما نصف شده است و مشکلات روحی و مالی فراوانی تحمل کرده ایم.

۴- منظور از منشا حساب ها که در اطلاعیه زده چیست ؟

با توجه به اینکه در پرداخت های قبلی حساب های جعلی توسط بانک‌های عامل بویژه بانک آینده ایجاد شد و پول هایی به حساب های مشکوک ریخته شد از این رو بانک مرکزی برای بررسی حساب های دقیق این مرحله را انجام داده است تا پول ما به حساب های جعلی ریخته نشود.

۵- مفسدان اقتصادی و بعضی مدیران عامل‌ موسسات از جمله مجتبی لبافچی آزاد هستند واین نشاندهنده آن هست که دستگاه قضا کوتاهی بزرگی در این خصوص انجام داده است .

۶- مال‌غارت شدگان بانک آینده و تمام گروه ها و موسسات اتحاد خود را همچنان حفظ کنید. ما تا آخرین ریال پولمان باید پیگیر باشیم! اگر با هم باشید! هیچ کس نمی تواند حق ما را ندهد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy