اعتراض و اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای انزلی، کرج، پیرانشهر و نیک شهر

74

براساس گزارشات رسیده اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای میهن همچنان برقرار میباشد. گزارش این اعتصاب در پیرانشهر نیکشهر کرج و بندر انزلی در امروز اطلاع رسانی شده است.

اعتصاب کامیون‌داران در بندر انزلی

 
اعتصاب کامیونداران در بندر انزلی اسکله های کشور را به حالت تعلیق و نیمه تعلیق درآورده است

اسکله بندر انزلی مانند دیگر اسکله های کشور به حالت نیمه تعلیق درآمده است

اعتصاب کامیون‌داران در نیک شهر با تجمع تعداد زیادی ماشین‌های سنگین  

‌روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷ تعداد زیادی از رانندگان ماشین های سنگین در نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به قطع سهمیه سوخت، اعتصاب کرده و اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

اعتصاب کامیون‌داران در پیرانشهر و تجمع در مرز تمرچین 

‌روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷ رانندگان ترانزیت در مرز تمرچین واقع در پیرانشهر در اعتراض به اخاذی رژیم از رانندگان در مرز، که مبلغ پنجاه دلار از هر کامیون می خواستند تا اجازه عبور بدهند، تجمع کردند. رانندگان کامیون های خود را متوقف کرده و حاضر نشدند تن به این اخاذی جدید رژیم بدهند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy