سیاست هوشمندانه قیمت دلار یک ابزار کثیف اقتصادی ۴۰ ساله جمهوری اسلامی

277
قیمت دلار
قیمت دلار

قیمت دلار تا پایان این دوره آقای روحانی به قیمت ۱۲ هزارتومان خواهد رسید و سپس با کاهش دوهزار و پانصد تومانی مواجه خواهد شد و به قیمت نه هزار و پانصد تحویل دولت بعد خواهد شد …و این سیاست هوشمندانه ادامه دارد …خوب این روند افزایش سه برابری قیمت از زمان ریاست جمهوری اقای رفسنجانی برای بدست آوردن پول تحت تملک ملت توسط دولت برنامه ریزی شد …

به این صورت که اقای رفسنجانی در زمان ریاست دولت قیمت دلار را صد تومان تحویل گرفت و در چهار سال اول ریاست کاری با قیمت دلار نداشت و بازار قیمت دلار را طی چهار سال به ۱۲۰ تومان رساند ولی درطی مدت چهارسال دوره دوم ریاست آقای رفسنجانی ناگهان قیمت دلار به ۴۰۰ تومان رسید و سپس با کاهش ده درصدی به قیمت ۳۶۰ تومان رسید و تحویل دولت آقای خاتمی شد.

آقای خاتمی درچهار سال اول افزایش آنچنانی به قیمت دلار نداد و قیمت دلار را بازار در طول چهار سال به چهارصد تومان رساند ؛ ولی در چهارسال دوم به ۱۲۰۰ تومان رسید و سپس با اُفت دویست و پنجاه تومانی به ۹۵۰ تومان تا هزار تومان رسید و تحویل دولت آقای احمدی نژاد شد آقای احمدی نژاد درچهار سال اول همانند آقای رفسنجانی عمل نمودند و قیمت دلار از هزار تومان به ۱۲۰۰تومان افزایش پیدا کرد. و ناگهان درچهارسال دوم

ریاست ایشان همانند آقای رفسنجانی با افزایش سه برابری قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید … دقیقا همانند آقای‌ رفسنجانی با اُفت ۱۰% به۳۶۰۰تومان کاهش‌ پیدا کرد … و تحویل دولت آقای روحانی شد.

آقای روحانی‌ هم در زمان ریاست دوره اول همانند خاتمی عمل کرد و قیمت دلار درست با افزایش ۱۰% درچهار سال اول به چهار هزارتومان رسید !!! و مشخصاً معلوم و آشکار است که قرار است در چهار سال دوم همانند آقای خاتمی که چهارهزار را سه برابر کرد، بعد قیمت را ۲۵۰ تومان کاهش داد، به دوازده هزار تومان برسد ؛ و در آواخر دوره ایشان با کاهش۲۵۰۰ تومانی به ۹۵۰۰ تومان تا ده هزار تومان برسد …!!!

♦️حال چرا این کار انجام میپذیرد؟

شما فکر کنید که هزار تومان پول دارید که با آن پول میتوانید سه پفک بخرید  بعد قیمت دلار سه برابر میشود و ارزش پول شما یک سوم میشود وشما میتوانید با هزار تومان یک پفک خریداری کنید! خوب سر آن دو پفک دیگر چه بلایی امده است ؟!!!

بگذارید تا به شما توضیح دهم

ارزش پول ملی هر کشور به عمده درآمد آن کشور برمیگردد و عمده درآمد کشور ما ایران هم از فروش نفت است … نفت را به دلار میفروشیم پس درآمد ما به دلار است !!! درصورتی که هزینه و پرداختی‌ها وحقوق‌های دریافتی ما به ریال !!!!!

زمانی که قیمت دلار سه برابر میشود، در اصل قیمت ریال یک سوم شده است یعنی ارزش پولی‌ که خود دولت دراختیار دارد سه برابر میشود … و ارزش پول مردم یک سوم میشود  طی‌ این فرآیند هوشمندانه ارزش دوپفک از سه پفک شما به پشتوانه پولی کشور که همون دلار هست برمیگرده … یادی کنیم از استاد شعر پارسی فرهاد ایرانشاهی که فرمود:

چرا اینگونه میگویم سخن را            چرا بر زنده میپوشم کفن را

بله طی این فرآیند هوشمندانه دولت دست در جیب تمام ملت کرده و دو سوم از پول‌نقد همه مردم را ازجیبشان درآورده و در جیب خود گذاشته‌است …

و هیچکس هم متوجه نمیشود ….. همین

کانال ما

https://t.me/Iran_news_ajancy