حسرت‌های این سه مادر شهید، حسرتهایی دردناکند که هرگز فراموششان نمی شود

48
حسرت‌های عجیب سه مادر شهید، حسرتهایی دردناکند که هرگز فراموششان نمی شود
حسرت‌های عجیب سه مادر شهید، حسرتهایی دردناکند که هرگز فراموششان نمی شود

افسانە، مادر شهید ابراهیم لطف الهی از دی ماه ٨٦ منتظر برگشتن ابراهیم است. هنوز فوتش را باور نکردە است. میگوید ابراهیم زندە است و در زیرزمینیهای ادارە اطلاعات بازداشت است. من بە او گفتم: مردەشورهای بهشت محمدی جنازە ابراهیم را دیدەاند در یک کاور بودە. پزشکی قانونی سنندج هم فوت او را تایید کردە.

واقعا چقدر سخت است بە جای امید بخشی بە یک مادر تلاش کنید فوت فرزندش را بە او ثابت کنید. بە هر حال برای یک مادر قابل تحمل نیست کە فرزندش را بدون اطلاع و حضور او دفن کنند و بگویند این هم قبرش. ابراهیم هر کاری هم کردە باشد خانوادە او حق داشتند جنازە او را ببینند و مراسم کفن و دفن و تشییعش را طبق آداب و سنت خود بە جا آورند.

دایه سلطنە، مادر شهید فرزاد کمانگر بە مادر ابراهیم رشک میبرد. او حتی قبر فرزندش را هم نمیداند. بیش از هفت سال (از اردبیهشت ٨٩ تا کنون) است کە حسرت گریستن بر قبر فرزندش را دارد. فرزاد هر کاری هم کردە باشد مادر او حق دارد بر قبر او گریە کند این طور نیست؟

دایه شریفە، مادر شهید اشرف، انور، افشین و رامین حسین پناهی است. اشرف را با چوب و چماق کشتند و بعد از ده سال هنوز قاتلش پیدا نشدە. انور را بە اتهام قتل بازداشت کردند. بیگناهیش ثابت شد اما ٦سال زندان را متحمل شد. افشین را چند بار بازداشت و زندانی کردەاند و هم اکنون نیز در زندان است و رامین هم با خطر اعدام روبەروست. خوب این مادر چە کار کند؟ برای کدامین فرزند شیون کند؟ او تصمیم بسیار خطرناکی گرفتە است. میگوید خودم را آتش میزنم. در کجا؟ جلو ادارە اطلاعات سنندج.

ابراهیم، فرزاد و رامین هر کاری کردە باشند هیچ مرجعی حق ندارد حقوق آنها و خانوادەهایشان را سلب کند. دادستانی تنها مرجع قانونی است کە مکلف است بە درخواست آنها رسیدگی کند. دادستانی میتواند و بلکە لازم است از ماموران ادارە اطلاعات و دیگر مراجع ذی ربط پرسش کند، بازخواست کند و اگر لازم شد با متخلفین برخورد کند. امروز دیگر برگزاری انتخابات نشانە و معیار دمکراسی نیست بلکە این استقلال قوە قضاییە از نهادهای دولتی و خصوصا نظامی و امنیتی است کە میزان دمکراسی را نشان میدهد.

مختار زارعی

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy