مردم بعضی شهرهای سنندج برای دریافت نان، کارت یارانه گرو می‌گذارند

85
مردم بعضی شهرهای سنندج برای دریافت نان کارت یارانه گرو می‌گذارند
مردم بعضی شهرهای سنندج برای دریافت نان کارت یارانه گرو می‌گذارند

مردم محله حاشیه نشین نایسر در سنندج که بسیار فقیر هستند کارت یارانه خود را برای دریافت نان در نانوائی های محل به گرو می گذارند. روی شیشه نانوایی ها نوشته شده است نان نسیه نداریم !

 نایسر و ننه له با ۸۰هزار نفر جمعیت نه تنها فاقد هرگونه امکانات اولیه زندگی هستند، بلکه ساکنین آن از کم درآمدترین بخش کارگران و مردم زحمتکش کردستان بحساب می آیند.

درصد بالائی از ساکنین این محله حتی درآمدی در سطح تامین هزینه های نان خالی را هم ندارند و بهمین دلیل کارتهای یارانه خود را در نانوائی های محل برای دریافت نان به گرو می گذارند.

یاد آوری می کنیم که امسال مراسم اول ماه در این محله با شکوه بسیار و با شعار “کار، مسکن، آزادی” و “نان، مسکن، آزادی ” در خیابانهای این محله برای اولین بار برگزار شد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy