اعتصاب کارگران شهرداری مریوان و حمله لباس شخصی در روز جهانی کارگر

68

روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ جمعی از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگران ساختمانی (چمی ولی خان) در سقز تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران لباس شخصی قرار گرفتند.

بدنبال حمله ماموران لباس شخصی به صفوف کارگرانی که برای بزرگداشت روز جهانی کارگر جمع شده بودند، کارگران با ماموران درگیر شدند. در این درگیری که یک ساعت طول کشید یکی از کارگران به نام محمود صالحی زخمی و چند نفر دستگیر شدند.

در میان دستگیرشدگان عثمان اسماعیلی کارگر نقاش وجود دارد.

تا این ساعت اطلاعی از سرنوشت دستگیرشدگان در دست نیست. قابل ذکر است که ماموران چند دستگاه گوشی موبایل را از شرکت کننده کان گرفته اند.

همچنین مطابق اخبار دریافتی تا روز دوشنبه۱۰ اردیبهشت۹۷ کارگران محروم شهرداری مریوان مدت هشت روز است که در اعتراض به عدم دریافت حقوق شان در اعتصاب هستند و کار نمی کنند. در نتیجه زباله ها در شهرها و کوچه ها مانده است.

یکی از جوانان مریوان در حمایت از کارگران محروم شهرداری، کیسه های زباله خانه خودش را به شهرداری در مریوان که هیچ اقدامی در رابطه با پرداخت حقوق کارگران نمی کند، برده و جلوی ساختمان شهرداری می اندازد، تا شهرداری خودش را در برابر ماندن زباله ها در شهر پاسخگو بداند.

در عکس العمل نسبت به این اقدام یک کارمند شهرداری با لگد آشغال های ریخته شده در مقابل ساختمان شهرداری را پرت می کند.

عکسهای بیشتر در تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy