67
کارگران معترض پاکدشت در روز کارگر
کارگران معترض پاکدشت در روز کارگر

به وزیر بهداشت و درمان هشدار میدهیم دست از سر صندوق کارگران بردارید کارگران و بازنشستگان پاکدشت