تجمع کارگران معترض از چادر زدن کارگران فولاد قزوین مقابل کارخانه تا جشن مسخره کارگری

79
اعتراض کارگران از چادر زدن کارگران فولاد قزوین مقابل کارخانه تا جشن مسخره کارگری
اعتراض کارگران از چادر زدن کارگران فولاد قزوین مقابل کارخانه تا جشن مسخره کارگری

صبح امروز کارگران معترض شرکت فولاد قزوین تجمع اعتراضی خود را در مقابل این شرکت تشکیل دادند. اعتراض کارگران به معوقات مزدی بود آنه نسبت به عدم پرداخت حقوق و بیمه خود از سال ۹۶  تجمع کرده بودند. در همین حال جشن مسخره کارگری در همین شهرستان در حالی اجرا شد که کارگران را به داخل کارخانه به دلیل اعتراض راه نداده بودند.

کارگران معترض شرکت فولاد قزوین در مقابل این شرکت چادر زدند 

روز ۸ اردبیهشت ۹۷ بعد از اعتراض کارگران شرکت فولاد قزوین (تاکستان) که حقوق معوقه خود را میخواستند. دست اندرکاران از ورود این کارگران معترض به داخل کارخانه جلوگیری کردند.

به همین دلیل کارگران معترض به منظور ادامه تجمع و اعتراضات خودشان، چادرهایی را برای نصب در مقابل شرکت فولاد قزوین (تاکستان) آورده و در آنجا نصب کردند.

تجمع کارگران معترض و محروم در مقابل مجتمع فرهنگی موسوم به امام علی   

در همین روز شنبه ۸ اردبیهشت ۹۷ در حالیکه دست اندرکاران در داخل سالن مجتمع فرهنگی و هنری موسوم به امام علی (وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)  در شهرستان تاکستان مراسم مسخره ای تحت عنوان «جشن کارگری» گرفته بودند، کارگران محروم در مقابل این مجتمع با جیب ها و سفره های خالی تجمع کرده بودند تا حق و حقوق خودشان را فریاد کنند.

اینهم جشن کارگری در نظام جمهوری اسلامی که حکومت را از آن مستضعفان میدانست و بزرگشان گفته بود خدا هم کارگر است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy