حرکت اعتراضی تاسف‌بار کشاورزان معترض جنوب کرمان

52
حرکت اعتراضی تاسف‌بار کشاورزان معترض جنوب کرمان
حرکت اعتراضی تاسف‌بار کشاورزان معترض جنوب کرمان

در یک حرکت اعتراضی تاسف بار روزدو‌شنبه ۳اردیبهشت‌ماه۹۷ کشاورزان معترض گوجه‌کار جنوب کرمان در اعتراض به افت شدید قیمت محصولات، و بی‌توجهی حکومت به این وضعیت اسفبار که موجب ضرر و زیان فراوانی به این کشاورزان محروم شده است؛ محصول گوجه هایشان را مقابل دفتر احمد حمزه نماینده مجلس از پنج شهرستان جنوبی استان کرمان خالی کردند.

یکی از کشاورزان گفت: این همه تلاش ما بود که از ما خریده نمیشد ما در فقر و ناداری هستیم ولی کسی توجه نمیکند بهترین راهی که به نظرمان رسید اینکه برای جلب توجه نماینده محصول را جلوی دفترش خالی کنیم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy