اسامی ۱۵۴نفر از بازداشت شدگان قیام اهواز در فروردین ماه ۱۳۹۷ + فیلم

159
اسامی 154نفر از بازداشت شدگان قیام اهواز در فروردین ماه 1397
اسامی 154نفر از بازداشت شدگان قیام اهواز در فروردین ماه 1397

اسامى درصدی(۱۵۴نفر) از بازداشت شدگان قيام اهوازدر فروردین‌ماه امسال در بین بازداشت شدگان کودکان و معلمان حضور دارند تعدادی از زنان خوزستان بین بازداشت شدگان هستند هنگام بازداشت نفرات را ضرب و شتم میکردند. از تعدادی از بازداشت شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست:

١-خديجه نيسى از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در ۹ فروردين بازداشت شد

٢-عائشه نيسى ۱۹ ساله از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در ۹ فروردين بازداشت شد

٣-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در ۹ فروردين در بازار مركزى اهواز بازداشت شد

٤-خالد مهاوى از كوى اخر اسفالت در بازار مركزى اهواز ۹ فروردين بازداشت شد

٥-منصور تميمى از اهالى كوى سياحى ۱۰ فروردين در كوى كيانپارس بازداشت شد

٦-وسام سوارى ۱۹ ساله از اهالى سپيدار ۱۰ فروردين بازداشت شد

٧-شهاب نعامى،از اهالى زويه،بازداشت ۱۰ فروردين

٨-حسن كنانى از اهالى زويه، بازداشت ۱۰ فروردين

٩-علي خسرجي ۲۳ ساله،۱۰ فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشت شد

١٠-عدنان بيانات سكينى ۳۷ ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردين

١١-جمعه سوارى ۳۲ ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردين

١٢-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ ساله از اهالى كوى علوى، بازداشت در ۱۲ فروردين

١٣-كاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى كوى گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردين

١٤-سعيد سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) در ۱۴ فروردين بازداشت شد

١٥-محمد بیانات بنی سکینی ۱۷ ساله از اهالى كوى علوى (حي الثورة) شهر در ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ بازداشت شد

١٦-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حي الثورة) در ۱۶ فروردين بازداشت شد

١٧-خانم خالديه طرفى فرزند حميد العاصى از اهالى كمپلو شهر اهواز در ۱۵ فروردين بازداشت شد

١٨-على عبيات فرزند سميچ از اهالى كوى علوى در ۱۶ فروردين بازداشت شد

١٩-مصطفى سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) در ۱۶ فروردين بازداشت شد

٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل ۳۲ ساله از اهالی کوی علوی(حى الثورة) در ۱۶ فروردین۱۳۹۷ بازداشت شد

٢١-شاعر عرب اهوازي عبدالعال دورقى،۵۰ ساله، ساكن كانتكس شهر اهواز در ۱۶ فروردين توسط بازداشت شد

٢٢-صادق سواری ۲۳ ساله از اهالی كوى علوى(حی الثورة) در ۱۳ فروردین بازداشت شد

٢٣-قاسم اهوازى از اهالى كوى علوى(حي الثورة)شهر اهواز در ۱۸ فروردين بازداشت شد

٢٤-عدنان خسرجى از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين بازداشت شد

٢٥-سعد نواصرى از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين بازداشت شد

٢٦-محمد حزبيان از اهالى كوت عبدالله ۳۶ساله در ۱۰ فروردين بازداشت شد

٢٧-محمد جليل كنون از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين بازداشت شد

٢٨-اسد نواصرى از اهالى كوت عبدالله ۹ فروردين بازداشت شد

٢٩-سجاد جامعى ۲۵ سالهاز اهالى كوت عبدالله در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٣٠-محمد فتلاوى ۲۷ سالهاز اهالى كوت عبدالله ،۱۲ فروردين بازداشت شد

٣١-صلاح بغلانى از اهالى كوى سليچ شهر عبادان در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٢-على بغلانى از اهالى كوى سليچ شهر عبادان ،در ۱۱ فروردين بازداشت شدند

٣٣-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى كوى بورده شهر عبادان در ۱۰ فروردين بازداشت شد

٣٤-فواد حرداني از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٥–فاضل البوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٦-حسین البوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٧-ابراهیم آل بوعلي از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٨-فاضل عوادي از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٤٠-ستار آل بوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٤١-پیروز آل بوصبیح از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٤٢-حمید البوغبیش (زبیدي) از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٤٣-رضا البوغبیش از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٤٤-مهدي آلبوغبيش از اهالى معشور (ماهشهر)در ۱۲ فروردين بازداشت شد

٤٥-نادر آل بوغبيش از اهالى شهرك طالقانى(كوره) بندر معشور در ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ بازداشت شد

٤٦-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهاى اول اعتراضات

٤٧-على عبيداوى فرزند طالب از اهالى شهر حميديه در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٤٨-على عبيداوى فرزند ورور از اهالى شهر حميديه در ۱۱ فروردين بازداشت شد

٤٩‏-نجم سوارى از اهالى عين دو(سيد كريم) در ۱۲ فروردين ۱۳۹۷بازداشت شد

٥٠-سید فلاح موسوی ۲۳ ساله از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥١-میثم علوانی ۱۹ ساله از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٢-عاشور سواری از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٣-عارف سواری از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٤-علی سواعدی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٥-حمود سواعدی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٦-ماجد سواعدی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٥٧-عباس سواعدی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين

٥٨-علی دحیمی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين

٥٩-جمیل دحیمی شهر اهواز ، ۲۵ فروردين بازداشت شد.

از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٠-سمعت دحیمی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦١-جاسم علوانی از اهالى عين دو(سيد كريم) ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٢-علی علوانی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٣-ماجد زهیری از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٤-ایوب زهیری از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٥-سید عادل موسوی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٦-مجید نیسی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٧-جواد نیسی از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٨-جاسم سوارى از اهالى عين دو(سيد كريم)در ۱۵ فروردين بازداشت شد

٦٩-سيد رضا موسوي ۲۵ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٠-علي بدوي ۲۰ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧١-عباس سيلاوي ۲۳ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٢-حسين خسرجى ۱۹ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٣-محمد حياوي ۲۲ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٤-رضا زويدات ۲۶ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٥-ميثم خسرجى ۲۸ ساله از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٦-جواد كروشاوي از اهالى ملاشيه در ۱۷ فروردين بازداشت شد

٧٧-حسين نيسي از اهالى شهر خفاجيه(سوينگرد)در ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ بازداشت شد

٧٨-موسى خالدى از اهالى خلفيه(رامشير)،معلم دو مدرسه مقدم و باقر العلوم شهر خلفيه در ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است. موسى خالدى فعال فرهنگى و سابقه حبس بدليل فعاليتهاى فرهنگى و مدنى را دارد

٧٩-بازداشت نويسنده و فعال فرهنگى شهروند عرب ناصر مزرعه از اهالى شهر ابوحميظه توسط اداره اطلاعات در ۲۰ فروردين ۱۳۹۷

٨٠-بازداشت فعال فرهنگى هادى جلالى از اهالى شهر خفاجيه (سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات ۲۰ فروردين ۱۳۹۷

٨١-بازداشت خواننده عرب حسين استعداد(سعيداوى) ۲۴ ساله از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات ۲۰ فروردين۱۳۹۷

٨٢-فعال فرهنگى و مدنى توفيق فلاحيه از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد) امروز ۲۱ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٨٣-خالد طرفى از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا كنون هيچ اطلاعى از او در دست نيست

٨٤-حميد حيدرى ۲۹ ساله از اهالى منطقه كيان شهر اهواز ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است

٨٥-سعيد سالمى ۴۰ ساله از اهالى شهر اهواز در ۱۶ فروردين توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شده است

٨٦-نوجوان امير باوى ۱۶ ساله از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شده است

٨٧-عباس منابى ۳۲ ساله از اهالى كوى علوى(حى الثورة) شهر اهواز در ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ در خيابان فرحاني توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٨٨-احمد حميداوي از اهالى كوت عبدالله در ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است

٨٩-احمد حيدري ۲۶ ساله از اهالي كوى علوى(حي الثورة) در ۹ فروردين ۱۳۹۷ توسط نيروهاى امنيتى در بازار مركزى اهواز بازداشت شد

٩٠-بازداشت يك فعال فرهنگى و كاربر فضاى مجازى بنام قاسم دحيمي ۲۴ ساله از اهالى روستاى شط العباس تابع شهر خفاجيه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷

ليست جديد از بازداشت شدگان تظاهرات قيام كرامت مردم اهواز

٩١- احمد عبيداوى فرزند شنان از اهالى شهر حميديه در ۱۵ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٢-مصطفى عبيات فرزند عبدالنبى از اهالى شهر حميديه در ۱۵ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٣-عباس ساعدى از اهالى شهر حميديه در ۱۵ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٤- جمال نزال عبيات از اهالى شهر حميديه در ۱۵ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٥- عباس نزال عبيات از اهالى شهر حميديه در ۱۵ فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٦- مرتضى منصورى فرزند عبدالله،۱۵ ساله، از اهالى منطقه ملاشيه در غرب جنوب غرب شهر اهواز در ۱۷فروردين توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

٩٧- خانم ليلا بروايه شهروند عرب كه در شهر تهران ساكن مى باشد و در روزهاى اعتراضات در اهواز ۱۶ فروردين بازداشت شد

٩٨-هادى عفراوى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) شهر اهواز ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.

٩٩-رسول بترانى ۲۸ ساله از اهالى كوى علوى شهر اهواز در ۲۲ فروردين بازداشت شد

١٠٠-صادق بترانى ۲۹ ساله از اهالى كوى علوى شهر اهواز در ۲۲ فروردين بازداشت شد

١٠١-على حيدرى ۲۸ ساله از اهالى كوى علوى(حى الثورة) شهر اهواز در ۱۵ فروردين بازداشت شد

١٠٢-عباس حيدرى ۱۸ ساله از اهالى كوى علوى(حى الثورة) شهر اهواز در ۱۵ فروردين بازداشت شد

١٠٣-نوح بترانی – ۱۶ ساله – بازداشت شده در ۲۲فروردين – منتقل شده به ندان فجر اهواز – محل بازداشت: شهر اهواز

١٠٤-على سوارى ۴۵ ساله از اهالى كوى علوى

١٠٥-رزاق سوارى ١٣ ساله متولد ۱۳۸۴ فرزند علي سوارى (١٠٤) از اهالى كوى علوى شهر اهواز در ۲۵ فروردين بازداشت شد

١٠٦- سرتيب سوارى از اهالى كوى علوى اهواز در ۲۵ فروردين بازداشت شد

١٠٧- ميلاد سوارى ۲۵ ساله از اهالى كوى علوى در ۲۴ فروردين بازداشت شد

١٠٨-محمد حمادى فرزند صاحب ۱۷ ساله، از اهالى كوى علوى (حي الثورة) شهر اهواز ،۲۴ فروردين توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه بازداشت شد

١٠٩-حبش سوارى ۲۱ ساله فرزند غازي از اهالى كوى علوى (حي الثورة) شهر اهواز ،۲۴ فروردين توسط قرارگاه ابو الفضل اطلاعات سپاه بازداشت شد

١١٠-حسن بوعذار ۳۶ ساله فرزند كاظم از اهالي ملاشيه در جنوب غربى شهر اهواز در ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.

١١١-عبدالله زرگاني ۲۹ ساله،متاهل، از اهالى كوى خشايار/العزيزيه شهر اهواز در ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

١١٢-حسين باوى

١١٣-عبدالله باوى

١١٤-يوسف زرگانى

١١٥-وليد سوارى فرزند سودى

١١٦-على محمد پور

١١٧-رضا فريسات فرزند حمود

١١٨-فريد ناصرى

١١٩-هادى جلالى

١٢٠- عليرضا شريفى

١٢١-عباس عبيات

١٢٢-سيد صالح طالقانى

١٢٣-صادق فرادى پور

١٢٤-صلاح مزرعه

١٢٥-حميد سوارى

١٢٦-على سليمانى

١٢٧-تيمور زاكرى

١٢٨-مصطفى ناصرى

١٢٩- حسين ناصرى

١٣٠- محمد ابو الفتحي

١٣١-عقيل علوانى زاده

١٣٢- موسى سوارى

١٣٣-عليرضا معربى

١٣٤-حافظ عبد كنعاني ۳۱ ساله از اهالى كوى پرديس ۲ شهر اهواز در ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ توسط قرارگاه ابوالفضل العباس اطلاعات سپاه بازداشت شد

١٣٥-سعيد نعمتى از اهالى ملاشيه معلول ذهنى و ناشنوا در ۱۵ فروردين بازداشت شده است

١٣٦-شيخ فائز مندائى(صابئى) از اهالى شهر خفاجيه(سوسنگرد) امروز ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ توسط قرارگاه ابوالفضل تابع اطلاعات سپاه در محل كارش بازداشت شد

١٣٧-مهدي عبيات ۱۵ ساله از اهالى شهر حميديه غرب شهر اهواز بدليل فعاليت در فضاى مجازى در رابطه با اعتراضات در هفته گذشته بازداشت شد.

١٣٨-عادل حمودى

١٣٩-شاعر عباس حويزاوى

١٤٠-مصطفى حسين سوارى

١٤١-زامل حيدرى فرزند جابر

١٤٢-حسين عتابى فرزند علي

١٤٣-ناهى شريفى

١٤٤- جمال شريفى

١٤٥-سجاد زهيرى

١٤٦-ناجى زهيرى

١٤٧-حسين منبوهى

١٤٨-ماجد سوارى فرزند اسماعيل

١٤٩- سيد ريحان موسوى

١٥٠-مسعود ناصرى فرزند فاخر

١٥١-محمود البوحمدى

١٥٢-نوجوان ۱۴ ساله مهدى حيدرى فرزند محمد از اهالى كوى علوى(حي الثورة) شهر اهواز، در ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ بازداشت شده است و اخير به زندان فجر اهواز (كانون نوجوانان) منتقل شده است.

١٥٣-عباس (مسعود) حردانى ،۲۶ساله،از اهالى كوى گلستان شهر اهواز در ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ بدليل شركت در تظاهرات #قيام_اهواز توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است

١٥٤-۳۰ فروردين؛سعيد فاخر نسب،متولد ۱۳۴۳، يكى از فعالان فرهنگى عرب، معلم و بازنشسته آموزش وپرورش و رئيس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحيه(شادگان)ساكن كمپلو توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy