داستان جالب پادشاهی که بعد از رفتن به سینما واقعیت خود را دید

80
داستان جالب پادشاهی که بعد از رفتن به سینما واقعیت خود را دید
داستان جالب پادشاهی که بعد از رفتن به سینما واقعیت خود را دید

شبي حاکم ظالمی صورتش را براي اينكه شناخته نشود ،گريم كرد و به ديدن فيلمي در يك سينما رفت. پس از نمايش فيلم اصلي ، يك فيلم خبري به نمايش درآمد.

تصوير خروشچف بر پرده ظاهر شد. همه به استثناي خود خروشچف ازجابلند شدند وبه احترام او ايستادند.

خروشچف اشك در چشم وعميقاً متأثر از علاقه مردم به خودش، همچنان نشسته بود كه مردي شانه‌اش را تكان داد و زير لبي گفت: بلندشو،مرتيكه احمق!همه ما مثل تو فكر مي‌كنيم اما چرا مي‌خواي سرتو به باد بدي؟

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy