در سومین روز اعتصاب بازار بانه و جوانرود، سقز و مریوان هم به اعتصاب پیوستند

89

ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه برای سومین روز متوالی در شهرهای مرزی بانه جوانرود سقز و مریوان امروز نیز ادامه یافت.

امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ سومین روز اعتصاب بازارهای شهرهای مرزی در حالی شروع شد که شهرهای مریوان و سقز هم به جمع بازاریان و کسبه اعتصاب کننده در شهرهای مرزی کردی پیوسته بودند. تمامی اعتصابیون بازارهای مرزی به قوانین جدید گمرکی و بسته شدن مرزها اعتراض دارند.

بازاریان و کسبه جوانرود برای سومین روز متوالی در اعتراض بە قوانین جدید گمرکی و بستە شدن مرزها به اعتصاب خود ادامه دادند

امروز سومین روز متوالی اعتراض کسبه بانه و جوانرود و اولین روز اعتراض سقز و  و مریوان نسبت بە قوانین جدید گمرکی و بستە شدن مرزها است.

بازاریان سقز برای اعتصاب مغازه های خود را بسته به خیابان آمدند.

بازاریان مریوان برای اعتراض به تفرفه های جدید گمرکی مغازه های خود را بسته و به یاری بانه و جوانرود پرداختند.

کسبه و بازاریان جوانرود روزهای گذشته پس از اعتراض در خیابان به جلوی فرمانداری رفته و سفره های خالی خود را در خیابان پهن کرده بودند. بازاریان میگویند با بسته شدن مرزها نمیتوانند هیچ فروش و درآمدی داشته باشند و حکوت هم مرزها را می بندد و مردم را سرگردان میکند.

بعلاوه تعرفه های گمرکی خیلی زیاد است ماموران حکومتی به انحای مختلف از مردم زورگیری میکنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy