کشاورزان اصفهان در تظاهرات امروز

50
کشاورزان اصفهان برای حق آبه
کشاورزان اصفهان برای حق آبه

 کشاورزان اصفهان دوباره به خیابان آمدند تا برای گرفتن حق مسلم داشتن آب برای زمینهای کشاورزی اعتراض کنند.