پدر و مادر رامین حسین پناهی گفتند در صورت اعدام رامین خود را خواهند کشت

271
پدر و مادر رامین حسین پناهی گفتند در صورت اعدام رامین خود را خواهند کشت
پدر و مادر رامین حسین پناهی گفتند در صورت اعدام رامین خود را خواهند کشت

حکم اعدام رامین حسین پناهی را قضاییه جنایتکار تایید کرده است این در حالیست که در و مادر رامین حسین پناهی گفته اند در صورت اعدام وی خود را خواهند کشت و روز یکشنبه جلو در زندان مرکزی سنندج خواهیم و در آنجا تحصن خواهیم کرد.

رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی، از معترضین و فعالین سیاسی کُرد به اتهام «بَغی» به اعدام محکوم شده و حکم اعدام او در دیوان عالی جمهوری اسلامی تأیید شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی، رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی را به «عضویت در حزب کومهﻟﻪ» و «مبارزه و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» متهم کرده و مجازات او را اعدام دانستهﺍند.

حسین احمدﻯنیاز، وکیل مدافع رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی تمامی این اتهامات را مردود شمرده و نحوﮤ اجرای دادگاه رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی را نقض اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ناعادلانه و غیر منصفانه دانسته و دادگاه برگزارکنندﮤ این محاکمه را نیز «غیر مستقل» خوانده است.

این وکیل مدافع ﻣﻰگوید برای موکلش تقاضای اعادﮤ دادرسی خواهد کرد. حسین احمدﻯنیاز در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران افزوده است: «موکل من بیگناه و یک معترض و فعال سیاسی بوده و نَه در قیام یا حرکت مسلحانهﺍی شرکت کرده و نَه دست به اسلحه برده است و اتهام بغی (به معنای مبارزﮤ مسلحانه) علیه ایشان صدق ﻧﻤﻰکند و موکل من بیگناه است و باید بخشیده شود.»

سازمان عفو بینﺍلملل نیز با صدور بیانیهﺍی، صدور حکم اعدام برای رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی را خلاف قوانین بینﺍلمللی دانسته و خواهان لغو این حکم شده است. رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی در تیرماه گذشته در جریان ﺣﻤﻠﮥ مسلحاﻧﮥ نیروهای سپاه پاسداران به یک گروه از هواداران حزب کومهﻟﻪ زخمی و بازداشت شد و سه تن از همراهان او کشته شدند.

رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی پس از بازداشت، به یکی از سلولﻫﺎی انفرادی زندان سپاه پاسداران در سنندج منتقل شده و به مدت ۲۰۰ روز تحت شکنجهﻫﺎی شدید و ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته است. به ﮔﻔﺘﮥ وکیل مدافع رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی و همچنین سازمان عفو بینﺍلملل، مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا کنون هیچ مدرکی دال بر قیام و مبارزﮤ مسلحانه علیه رامین ﺣﺴﻴﻦپناهی ارائه نکردهﺍند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy