تجمع بزرگ کشاورزان معترض شرق اصفهان امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، در فلکه خورزاسگان شروع شده است. کشاورزان که با مردم اصفهان همراهی میشوند تظاهرات خود را با شعار کشاورز بیگناه آزاد باید گردد شروع کردند.

هر لحظه بر تعداد  کشاورزان و مردم معترض اصفهان افزوده میشود. روز گذشته کشاورزان را کسبه و بازار اصفهان با بستن مغازه های خود و شرکت در این تجمع همراهی کردند. نیروی انتظامی تلاش در متفرق کردن جمعیت دارد و تلاش میکند با دادن وعده و ترساندن آنها را متفرق کند.

تظاهرات روز گذشته کشاورزان با مسدود کردن خیابان توسط یگانهای ویژه سرکوبگر به تحصن کشاورزان در خیابان منجر شد. در تظاهرات دیروز تعداد زیادی ازتظاهر کنندگان دستگیر شدند.

یکی از جوانان دستگیر شده که در اعتراضات کشاورزان شرکت کرده بود از اهالی زیار بود به دلیل دستگیری این جوان شهر زیار دیشب متشنج و ملتهب بود و جوانان در خیابانها با آتش زدن لاستیک عبور و مرور را مختل کرده بودند.

روز گذشته کشاورزان به مسجد خوراسگان رفته ویکی از زنان کشاورز سخنرانی کرد که باعث اندوه و گریه حاضرین شد. وی در این سخنرانی مشکلات معیشتی و خانوادگی که برای کشاورزان در اثر فقر پیش آمده است را برای حاضرین بازگو کرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy