در زندگی روزمره خود اجازه ندهید مشکلات ما را زنده به گور کنند

84
در زندگی روزمره خود اجازه ندهید مشکلات ما را زنده به گور کنند
در زندگی روزمره خود اجازه ندهید مشکلات ما را زنده به گور کنند

کشاورزي الاغ پيري داشت که يک روز

اتفاقي به درون يک چاه بدون آب افتاد.

کشاورز هر چه سعي کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بيرون بياورد.

براي اينکه حيوان بيچاره زياد زجر نکشد،

کشاورز و مردم روستا تصميم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بميرد و زياد زجر نکشد.

مردم با سطل روي سر الاغ هر بار خاک مي ريختند اما الاغ هر بار خاکهاي روي بدنش را مي تکاند وزير پايش ميريخت و وقتي خاک زير پايش بالا مي آمد سعي مي کرد روي خاک ها بايستد. روستايي ها همينطور به زنده به گور کردن الاغ بيچاره ادامه دادند و الاغ هم همينطور به بالا آمدن ادامه داد تا اينکه به لبه چاه رسيد و بيرون آمد.

**نکته:*

*مشکلات، مانند تلي از خاک بر سر ما مي ريزند و ما همواره دو انتخاب داريم:*

*اول: اينکه اجازه بدهيم مشکلات ما را زنده به گور کنند.*

*دوم: اينکه از مشکلات سکويي بسازيم براي صعود.*

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy