امروز تولد آتنا دائمی زندانی سیاسی زن فعال مدنی و حقوق کودکان خیابانی است+ کلیپ

101

امروز تولد آتنا دائمی است زندانی سیاسی زن مقاوم و یک کنشکر و فعال مدنی و حقوق کودکان که به جرم واهی قرار است سالها در زندان بماند.

امروز تولد آتناست به آتنا و همه آتناهایی که با ظلم مبارزه میکنند و به همه پدرهایشان که در غم فرزندان مبارزشان هستند تبریک میگوییم. به امید اینکه تلاش ما به نتیجه نیکوی آزادی منجر شود.

آتنا دائمی پس از اعلام همبستگی با قیام مردم ایران روز چهارشنبه ۴بهمن ماه پس از ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد و تا کنون در زندان قرچک به سر میبرد او روزهای طولانی را در اعتصاب غذای خشک و تر به سر برد اما کوچکترین خللی در عزم شکنجه گرانش حاصل نشد.

دوست زندانی اش گلرخ ابراهیمی ایرایی امروز ۵۳روز از اعتصاب غذایش می گذرد و با تنی رنجور در این زندان وحشتناک نگهداری میشود.

یادآوری میشود

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین پیش از انتقال به زندان قرچک ورامین در ابتدا به اجرای احکام احضار شدند.

در احضار آتنا و گلرخ  بازجویی تکی و جداگانه توسط مامورین کثیف وزارت اطلاعات را قبول نمیکنند. پس از این مخالفت و اعتراض آنها به  بازجویی جداگانه روند بازجویی شکل نمیگیرد.

در ساعت ۲۱:۳۰ چهار مامور لباس شخصی مسلح این دو زندانی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

طبق نامه ای که در زندان قرچک به آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ارائه شده است این روند انتقال به دستور حاجی مرادی سرپرست دادیاری نظارت بر زندانها شکل گرفته است.

زندان قرچک ورامین یکی از مخوف ترین زندانهای ایران نگهداری میشوند.

  تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy