چهارشنبه سوری متفاوت در شهرهای تبریز، کرمانشاه، لرستان اهواز

125

روز چهارشنبه سوری روز سوزاندن و از بین بردن با آتش پاک کننده بود به همین دلیل در اکثرشهرهای ایران این سنت را با سوزاندن عکسهای خامنه ای و خمینی گرامی داشتند.

مقابله جوانان بانیروهای بسیجی سرکوبگر درتبریز

روزسه شنبه ۲۲ اسفند۹۶ جوانان تبریز با ترقه و نارنجکهای دست ساز در محلات مختلف شهر با نیروهای سرکوبگر مقابله می کنند

اهواز آتش زدن عکس خامنه ای در مراسم چهارشنبه سوری زیر پل کارون

نورآباد لرستان! چھارشنبەسوری با آتش زدن عکس رھبران نظام

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy