با یک تست کوتاه و جالب متوجه می شوید احساسی هستید یا منطقی

67
با یک تست کوتاه و جالب متوجه می شوید احساسی هستید یا منطقی
با یک تست کوتاه و جالب متوجه می شوید احساسی هستید یا منطقی

تست روان شناسی

احساساتی هستی یا منطقی؟

ابتدا برای چند لحظه به کف دست تان نگاه کنید. و پس از آن به ناخن‌های همان دست تان نگاه کنید.

تا وقتی این دو کار رو نکردید آخر مطلب را نخوانید، وگرنه ارزش اش را از دست میدهد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست:

اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دست تان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید.

ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دست تان مقابل شما است، انگشتان تان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان تکیه دارید.

خوب حالا شما احساساتی هستید یا منطقی؟

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy