افشاگر کلاهبرداری مکارم شیرازی به ١٨سال حبس و ٢سال تبعيد و… محکوم شد

261
١٨سال حبس و ٢سال تبعيد به جرم افشای کلاهبرداری مکارم شیرازی
١٨سال حبس و ٢سال تبعيد به جرم افشای کلاهبرداری مکارم شیرازی

افشاگر کلاهبرداری مکارم شیرازی به ١٨سال حبس و ٢سال تبعيد و… محکوم شد.

١٨ سال حبس و ٢ سال تبعيد به شهرستان خورموج به همراه محروميت از حق زندگي در استانهاي تهران و البرز، به فرهاد سلمانپور ظهير ابلاغ گرديد.

بخش پاياني راي دادگاه كه توسط قاضي ابوالقاسم صلواتي در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر گرديده است، به شرح زير ميباشد:

النهايه نظر به جميع اوراق پرونده و ساير قرائن و امارات موجود و دفاعيات غير موثر متهم در جلسات بازپرسي علي رغم انكار موارد اتهامي، و همچنين با عنايت به صدور قرار منع تعقيب به اتهام جاسوسي براي سرويس اطلاعاتي دول غربي كه از سوي بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه ٣٣ شهيد مقدس و به تبعيت از گردشكار نهايي سازمان ضد جاسوسي وزارت اطلاعات صادر گرديده و متهم را از آن اتهام مبراء دانسته است.

دادگاه در خصوص ديگر موارد اتهامي، متهم را گناهكار تشخيص داده و مستندا به مواد ٥٠٠ و ٥٠٥ و ٥١٣ و ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) و نيز مادتين ٢- ٣- ١٢- ١٣- ١٩- ٢٣- ١٣٤- ١٤١- ٢١١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ، متهم را ازبابت اتهام فعاليت تبليغيي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به تحمل ١ سال حبس و از بابت اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق افشا و انتشار اسناد داراي اررزش طبقه بندي با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم به تحمل ١٠ سال حبس و از بابت اتهام توهين به مقدسات اسلامي به تحمل ٥ سال حبس، و نيز از باب موضوع اتهامي تشويش اذهان عمومي به تحمل ٢ سال حبس محكوم مينمايد.

همچنين از منظر اينكه حسب نظر كارشناسان محترم وزارت اطلاعات، متهم به سبب ارتباطات شغل سابق خود كه مركزيت آن شهر تهران ميباشد و از طريق ارتباط گيري با كارمندان نهادهاي مختلف و اغفال آنان به اسناد داراي ارزش طبقه بندي دسترسي پيدا كرده است.

وی سپس از اسناد و مدارك تحصيل شده در جهت ضديت با نظام مقدس جمهوري اسلامي استفاده مينمايد، لذا دادگاه زندگي كردن در شهر تهران و اطراف آن را براي متهم صلاح ندانسته و ضمن تبعيد متهم به مدت دو سال پس از پايان تحمل حبس به شهرستان خورموج از توابع استان بوشهر، نامبرده را از حق زندگي كردن در استانهاي تهران و البرز محروم مينمايد.

راي صادره به سبب حضور وكيل متهم در جلسه دادگاه، حضوري و مستندا به مواد ٤٢٧ و ٤٣١ قانون آئين دادرسي كيفري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان ميباشد.

علت بازداشت فرهاد سلمانپور ظهير یک مورد افشاگری کلاهبرداری در كانال تلوزيوني صداي امريكا در رابطه با كلاهبرداري ۱۵۰ ميليون دلاري مكارم شيرازي از رياست جمهوري در زمان احمدي‌نژاد به بهانه كمک هزينه تحصيل و زندگی طلاب خارج از ايران كه در مصارف تجاري هزينه شده بود.

مورد دیگر افشاگري درباره دست داشتن يكي از قضات عالي رتبه دادگستري در ترانزيت موادمخدر صنعتي شيشه به كشور مالزي به همراه اسناد و مدارك معتبر بوده است.

فرهاد سلمانپور ظهير هم اكنون با اتهاماتي از قبيل اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي و تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي و توهين به مقدسات مواجه گرديده است.

متهم به کلاهبرداری در تاريخ ٢٣ آذر ماه سال جاري با توديع وثيقه ٢٠٠ ميليون توماني موقتا از زندان آزاد گرديد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy