صبح امروز یکشنبه جمعی ازپیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری تهران دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران زدند. آنها در فراخوان خود اعلام کرده اند که این تجمع بصورت شبانه روزی تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

آنان شعار می دهند؛

شورای بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم

حقوق یامفت می دین پول ما رو نمی دین

همچنین کارگران محروم کاشی سازی کویر یزد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و بیکاری پس از تجمع مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به راهپیمایی زدند.

کارگران شعار می‌دادند:«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز».

کارگران ۲بنر به همراه داشتند که روی یک از آن‌ها نوشته بود:«ما کارگران کاشی کویر گرسنه‌ایم» و روی بنر دوم نوشته بود«کاشی کویر مساویست با فقر و بدبختی».

یکشنبه ۲۰ اسفند ماه؛ تجمع اعتراضی کارگران ایران پوپلین در رشت وارد دومین روز خود شد.

کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده اما کارگران ۳ ماه حقوق و بیمه از مدیران شرکت طلبکارند که به آنها پرداخت نشده است.

یکشنبه ۲۰سفند۹۶ کارگران شهرداری آبادان دراعتراض به نپرداختن ۹ماه حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان بر روی بنری که در داشتند نوشته اند:

ما کارگران زحمت کش به علت نپرداختن ۹ ماه حقوق و ۴ سال بیمه از شهرداری و سازمان پارکها شکایت داریم

یکشنبه ۲۰سفند۹۶کارکنان موسسه ملل در خرم آباد در اعتراض به اخراج و پرداخت نکردن حقوق ؛عیدی و مزایای خود در مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکشنبه۲۰اسفند۹۶ همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت سهام عدالت؛ روبروی محل برگزاری آن جمعی از نیروی کار شاغل در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت معوقات مزدی خود تجمع کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy