تصاویر تکمیلی از تجمع و راهپیمایی امروز کشاورزان و مردم ورزنه در خیابانهای اصفهان

96

صبح امروز ۲۰اسفند ۹۶ در ادامه تجمع و راهپیمایی مردم درب بخشداری ورزنه را بستند و درب آن را قفل کردند.

مردم در بخشداری خواستار آزادی زندانیان شدند.

نیروی انتظامی و گارد ویژه کشاورزان معترض را با باطون مورد حمله قرار داده و بسیاری از کشاورزان سرهایشان شکسته است. آنها دستهای زندانیان را به هم بسته و زندانیان را به هم زنجیر کرده و در بخشداری ورزنه نگهداری می کنند.

کشاورزان ورزنه روزهای متوالی است که برای حق آبه خود در تجمع و راهپیمایی هستند پس از اینکه در جاده های و روستای ورزنه اعتراضاتشان را با تجمع و تحصن برملا کردند اکنون دو روز است که اعتراض را به شهر اصفهان آورده اند.

امروز کشاورزان در سبزه میدان از بازاریان خواستند که به تجمع آنها بپیوندند و با شعارهای بازاری با غیرت حمایت حمایت خواستار حمایت بازاریان شدند.

اما هم در روستا و هم در شهر کسی گوش شنوا برای حرفهای کشاورزان ندارد و کشاورزان هم برای گرفتن حق آبه خود کوتاه نمی آیند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy