وخامت حال سهیل عربی و درگیری با افسر نگهبان زندان فشاشویه

64
وخامت حال سهیل عربی و درگیری با افسرنگهبان زندان فشاشویه
وخامت حال سهیل عربی و درگیری با افسرنگهبان زندان فشاشویه

زندانی سیاسی سهیل عربی که از روز جمعه صبح ۱۸ اسفند مجددا دست به اعتصاب خشک زده است؛ ساعت ۲۱۳۰ جمعه از شدت ضعف به زمین خورده و بیهوش شد.

ماموران زندان وی را با برانکاد به بهداری منتقل کردند. در بهداری تلاش می کنند که به وی سرم بزنند؛ اما سهیل مانع از تزریق سرم شد.

هنگام بازگرداندن سهیل  به بند ؛ به دلیل بد رفتاری افسر نگهبان با اعتراض و درگیری لفظی سهیل ؛  ساعت ۱ نیمه شب مامورین سهیل را به سالن ۳ منتقل کردند و وسایل وی را نیز نبردند.

درحال حاضر از وضعیت سهیلی هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

سهیل عربی روز گذشته با قولهای مسولین زندان برای اجرای خواسته هایش موقتا اجازه داد به او سرم وصل کنند اما امروز پس از پایان مهلت داده شده به مسولین برای آزادی یا انتقال آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین مجددا اعتصاب غذای خشک خود را شروع کرده است.

سهیل عربی اعتصاب غذای تر و خشک خود را در اعتراض یه انتقال همراه با ضرب و شتم خانم آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین شروع کرده است، کلیه اعضای بدنش را اهدا نموده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy