قطع برق و تماس در هنگام ملاقات خانواده ها با زندانیان در زندان رجایی شهر

108
قطع برق و تماس در هنگام خانواده ها با زندانیان در زندان رجایی شهر
قطع برق و تماس در هنگام خانواده ها با زندانیان در زندان رجایی شهر

امروز شنبه ۱۲اسفند زندانبانان با قطع و وصل برق هنگام ملاقات زندان رجایی شهر و خانواده هایشان باعث آزار و اذیت زندانیان شدند. امروز روز ملاقات زنان زندانی با خانواده هایشان بود که به این شکل زمان ملاقات زندانیان از بین رفت.

یکی از ملاقات کنندگان گفت: موقع ملاقات تلفن ها را یکسره قطع می کردند و چراغ های داخل سالن مستمر قطع می شد. که با عصبانیت و اعتراض خانواده ها همراه بود.

قابل ذکر اینکه زمان ملاقات به خانمها دو هفته یکبار میباشد.

بنا به خبر دیگری از این زندان روز چهارشنبه نهم اسفند نیروهای جنایتکار گارد ویژه زندان، به بهانه بازرسی به بند ۷ زندان رجایی شهر وحشیانه یورش بردند.

در این اقدام مأموران تمام یخچال و تلویزیونهای زندانیان را شکسته و پرده‌های سلولها را با خود بردند.

نیروهای گارد همچنین وسایل دیگر زندانیان را تخریب و زندانیان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند تمام این وسایل را زندانیان با پول خود خریده بودند و جزو وسایل خودشان بوده است.

این حمله وحشیانه به دستور رئیس جنایتکار زندان و رئیس حفاظت زندان رجایی شهر کرج انجام شده است.

گفته می‌شود بعد از قیام دی ماه بند هفت زندان رجایی شهر از زندانیان دیگر تخلیه شده و به نگهداری دستگیرشدگان  قیام اختصاص یافته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy