کارشناس زنان جمهوری اسلامی شرط حضورش را خفه کردن یک زن اعلام کرد – صوت برداری مخفی

253

یک کارشناس زنان حکومت در جلسه آداب همسر داری در اسلام برای زنان گذاشته بود، که با تمسخر زنان روبرو شد.  فیلمبرداری از این جلسه ممنوع بوده ناچارا خانمهایی که میخواستند اراجیف این عفریته کارشناس حکومت حقه باز را افشا کنند صوتی انجام شده است.

این به اصطلاح کارشناس زنان برای حضور در جلسه بعدی شرط حضورش را خفه کردن یکی از زنان حاضر در جلسه تعیین کرد.

این زن که اراجیفی را از قول حضرت محمد بیان میکرد و هر مزخرفی را منصوب به ائمه مینمود و حدیث از بهار الانوار می آورد و جلد و صفحه مشخص میکرد، نتوانست زنان را فریب بدهد و در مقابل سوال یکی از زنان حاضر در جلسه که پرسید:

حاج خانم اگه شوهر بد باشه چی؟ اختیار از دست داد و بر سر این زن فریاد زد و در نهایت شرط حضورش را در جلسه بعدی خفه کردن زن سوال کننده اعلام کرده است.

این کارشناس بسیجی که عصاره تمام مزخرفات مغز یک آخوند نسبت به زنان میهن را  با توهین به این زن هموطن تخلیه میکرد تلاش کرد که او را خاموش کند ولی نهایتا خودش خاموش شد.

کارش برای تحقیر کردن و به سلطه درآوردن زنان حاضر پیش نرفت و آبروی نداشته اش با تبانی خانمهای حاضر در جلسه به باد رفت و ناچارا نقاب از چهره مشمئزکننده خود برداشت.

مزخرفات این به اصطلاح کارشناس زنان ارزش پیاده کردن نداشت بنابراین متن آن پیاده نشده است.

 تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy