غارت شدگان کاسپین مشهد سخنرانی نماینده مشهد را بهم زدند

67

 امروز سه‌شنبه۸اسفندماه۹۶باز هم غارت‌شدگان کاسپین مشهد؛ برای اعتراض به غارت اموالشان  تجمع کردند.

در این تجمع محمدحسین حسین زاده بحرینی که از نمایندگان مجلس است برای سخنرانی نزد مالباختگان رفت. وقتی که این آخوند در حین سخنرانی بود مالباختگان با دادن شعارهای مرگ بر سیف مسجد را ترک کردند.

یکی از مال غارت شدگان گفت: او میخواست با سخنرانی غارت اموال مالباختگان را توجیه شرعی کند و به این وسیله آب پاکی را روی دست غارت شدگان بریزد که از پول هیچ خبری نیست.

وقتی غارت شدگان متوجه این ترفند شدند جلسله سخنرانی این آخوند را ترک کردند در حالیکه شعار میدادند بگو مرگ بر سیف.

یادآوری میشود غارت شدگان موسسه مالی کاسپین مشهد روزهای متعدد و متوالی برای پیگیری اموال به غارت رفته خود در مقابل این موسسه تجمع کرده اند.

موسسه کاسپین از موسسات مالی تحت پوشش سپاه پاسداران است که هزینه های جنگ در سوریه و صدور تروریسم دولتی را تامین میکند. به همین دلیل پولهای مردم خرج تروریسم در منطقه شده است.

مال غارت شدگان کاسپین مشهد روزهای اول و ششم بهمن ماه تجمعات اعتراضی را در مقابل این موسسه برگزار کرده بودند. یکی از مال غارت شدگان گفت:

این تجمعات ادامه خواهد یافت و ما از اموالمان دست برنخواهیم داشت و تا قران آخرش را از این دزدها خواهیم گرفت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy