زن شجاع بندرعباسی روز روشن در مقابل چشم مردم در خیابان بنر خامنه ای را کند

105

انقلاب بر دوش زنان ایران قرار دارد. زنان ایران جلوترین صف مبارزه با ملاها را تشکیل میدهند هرچه ملاها تلاش میکنند آنها را از صحنه به در کنند و سهم آنان را در زندگی نگهداری بچه و یک انسان درجه دوم نمایش بدهند آنها بیشتر میدرخشند.

نمونه های متعدد درگیر شدن زنان در خیابانها با وحشی ترین عناصر اطلاعاتی و لباس شخصی است که روزانه در شهرهای مختلف در معابر عمومی دیده میشود

در روزهای قیام سراسری زنان نقش اساسی و تعیین کننده در پیشبرد تشکیل صفوف تظاهرات و شعارهای آن داشتند و هسته های اولیه تظاهرات در روزهای اول بر عهده زنان بوده است.

موضوع مشخص این که هرچه دامنه سرکوب بیشتر باشد برای زنان میهن نقش عکس دارد و آنها به هر ترتیب به پیش میروند و با شجاعت بی مانند و با دادن بهای سنگین تلاش خود را برای تحقق آرزوهای مردم انجام میدهند.

نمونه امروز یک زن شجاع در بندرعباس بنر خامنه‌ای را در مقابل دادگستری رژیم در این شهر  پاره کرد.

تصاویر زنان در قیام سراسری برای تشکیل صفوف تظاهرات در شهرهای مختلف را در لینک زیر مشاهده کنید:

زنان ایران، همچنان در صف مقدم اعتراضات قرار دارند

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy