زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا

110
زندانی سیاسی زن گلرخ ابراهیمی ایرایی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا
زندانی سیاسی زن گلرخ ابراهیمی ایرایی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا

زندانی سیاسی زن گلرخ ابراهیمی ایرایی هنوز در اعتصاب غذا به سر میبرد امروز اعتصاب غذای زندانی سیاسی زن گلرخ ابراهیمی ایرایی نوزده روزه میشود.

بنا به گزارشات رسیده از زندان قرچک ورامین گلرخ ابراهیمی در هفدهمین روز اعتصاب غذای خود به اغما رفته است.

این زندانی سیاسی از این مدت اعتصاب ۵روزش را اعتصاب غذای خشک بوده است و الان جانش در خطر است.

بر اساس گزارشات پیشین این زندانی به دلیل بی اعتمادی به نگهبانان و مسولین زندان از دریافت سرم خود داری میکند.

وی با سردردهای مستمر و پایین بودن فشار خون و کاهش وزن شدید وضعیت وخیمی دارد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی پس از همبستگی با قیام سراسری مردم ایران که خود را همراه و همقدم قیام آفرینان خواندند با ضرب و شتم چند مرد نگهبان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

این زندانیان اجازه نیافتند حداقلهای مورد نیاز خود را با خود به این زندان بیاورند هم اکنون در بند قرنطینه زندان قرچک دور از بقیه زندانیان نگهداری میشوند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی از روز ۱۴بهمن ماه؛ به همراه آتنا دائمی اعتصاب خود را در اعتراض به انتقال وحشیانه به زندان قرچک ورامین شروع کرده است و امروز نوزدهمین روز اعتصاب غذای گلرخ است.

این زندانی سیاسی خواهان بازگشت خود و همبندش آتنا دائمی به زندان اوین است.

حاجی مرادی دادیار جنایتکار زندان که از عاملان انتقال این دو زندانی سیاسی به زندان قرچک ورامین است اعلام کرده است که مطلقاً اجازه انتقال این دو زندانی به اوین را نخواهد داد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy