اپلیکیشن ردیابی در بانک ملی به زور روی موبایل مردم نصب می‌شود- هشیار باشید

178

اپلیکیشن ردیابی یا “اپلیکیشن بله” مربوط به بانک ملی یک بدافزار است که به زور روی موبایلهای مردم نصب میشود این اپلیکیشن یک اپلیکیشن پیام رسان است و شما می‌توانید پرداختهایی هم انجام بدهید.

در بانک ملی اگر کسی مسیرش بیفتد مصب این نرم افزار اجباری است و توسط خود بانک اپلیکیشن ردیابی نصب میشود.

دقت کنید.

موبایل شما موقعی که می‌خواهد به اپلیکیشن بله نصب بشود!

گزینه هایی را در هنگام نصب می آورد

می گوید کلیه اطلاعات گوشی خودتان را باید در اختیار ما بگذارید.

کلیه اس ام اسهایی که برایت می‌آید را باید در اختیار ما بگذاری و مخابره بشود به ما!

اپلیکیشن بله هر لحظه ای که خواست می‌تواند از دوربین جلو یاعقب شما عکسبرداری کند و یا ویدیو بگیرد.

اپلیکیشن بله هر لحظه که خودش صلاح دانست باید بتواند صدای شما را ضبط بکند.

این “اپلیکیشن ردیابی”محل شما را از طریق جی پی اس دقیق مخابره کند.

به کلیه نفراتی که با شما دوست هستند دسترسی داشته باشد.

به هر دوست جدیدی که وصل میشوید دسترسی داشته باشد.

هر وقت که شما به هر وسیله ای از طریق یو اس پی موبایلت را وصل کنید اطلاعات آن وسیله را هم مخابره می‌کند.

و جالب تر از همه اینکه این نرم افزار را حتی اگر شما پاک هم بکنید، بدافزارش روی گوشی شما باقی می‌ماند و هر لحظه که شما حتی خاموش باشد کارش را بی وقفه انجام میدهد.

در بانک ملی گوشی را از مردم به زور میگیرند و اپلیکیشن بله یا “اپلیکیشن ردیابی” را نصب میکنند.

من در بانک ۱۵نفر جلویم ایستاده بودند میگویند بده این نرم افزار را نصب کنم بعد کارت را انجام می‌دهم.

اگر کسی پاسخ منفی بدهد کارش را انجام نمیدهند و میگویند در نوبت بمان.

نصب “اپلیکیشن ردیابی” زوری است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy