بحران آلودگی هوا در چند استان کشور آلودگی هوای اهواز به ۹۰ برابر حد مجاز رسید

98
بحران آلودگی هوا در چند استان کشور آلودگی هوای اهواز به ۹۰ برابر حد مجاز رسید
بحران آلودگی هوا در چند استان کشور آلودگی هوای اهواز به ۹۰ برابر حد مجاز رسید

بحران آلودگی هوا در چند استان کشور آلودگی هوای اهواز به ۹۰ برابر حد مجاز رسید.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy