زجرکش‌کردن زندانیان در جمهوری اسلامی با قراردادن زندانی در صحنه اعدامهای جمعی

141
زجرکش کردن سه زندانی با نشان دادن صحنه اعدامهای جمعی
زجرکش کردن سه زندانی با نشان دادن صحنه اعدامهای جمعی

روزهای چهارشنبه روز کشتن و زجرکش کردن زندانیان است و سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن چنین روزی بود.

سحرگاه امروز، حداقل شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

یکی از زندانیان از مردم افغانستان بود و دو نفر دیگر فرنام فرینام و مرتضی شفقی نام داشتند.

صحنه دلخراش تر از اعدام این زندانیان زجرکش‌کردن سه زندانی بود که به روی سکوی اعدام هم قرار گرفتند و طناب هم گردن آنها انداخته شد، اما موقتا به بند باز گردانیده شدند.

وضعیت این زندانیان بسیار وخیم گزارش شده است.

یکی از همبندیانشان گفته است:

سعید رنجبر، محمد عمرانی، محمدصالح دولت آبادی، پریشان با رنگ و روی پریده دهان خشک شده، در حالیکه قدرت تکلم نداشتند، به بند برگشت داده شدند.

آنها حتی نمیتوانستند روی پایشان بایستند، از دیدن صحنه مرگ شوک شده بودند.

میگفتند که  آنها را با بقیه اعدامی ها بطور جمعی در بالای سکوهای اعدام قرار داده و حلقه های دار نیز بر گردنشان آویزان شده است.

قوه قضاییه، زندانیان اعدامی را جلوی چشم خانواده های قربانیان بالای سکوی دار میبرد تا در صورت رضایت خانواده ها حلقه های دار را از گردن آنان خارج کنند.

قضاییه جنایتکار با قوانین ضد انسانی بدین شکل میخواهد که مسئولیت اعدام زندانیان را از عهده خود ساقط کرده و به گردن سایر قربانیان بیاندازد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy