تجمع بزرگ کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر + فیلم

75

تجمع بزرگ کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر

روز چهارشنبه ۲۵بهمن ۹۶ چند صد نفر از کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی بندرماهشهر در اعتراض به تبعیض موجود و عدم یکسان بودن دستمزدها و مزایا در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

آنها بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

ما کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی های بندرماهشهر؛ خواهان رفع تبعیض و یکسان سازی دستمزد و مزایا نسبت به همکاران قرارداد معین هستیم.

این کارگران روز گذشته نیز نیروهای پیمانکاری منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر مقابل اداره کار این شهرستان  تجمع کرده بودند.

کارگران شعار می دادند: تا ما جواب نگیریم این کار ادامه دارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy