پیام تجمع کنندگان پتروشیمی ماهشهر به شخص خامنه ای و روحانی بود

91

صبح امروز سه شنبه ۲۴بهمن ۹۶ دوباره کارگران به همراه پیمانکاران پتروشیمی ماهشهر در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی خود را شروع کردند.

این دومین روزی است که کارکنان پتروشیمی ماهشهر تجمع خود را برگزار میکنند.

تجمع کنندگان امروز شعار میدادند:

عزا عزا ست امروز روزعزاست امروز

زندگی کارگر توی هواست امروز

شعار متفاوتی که امروز کارگران پتروشیمی ماهشهر به هنگام تجمع خود از آن برای رساندن حرفشان به مقامات استفاده کردند شعاری بود که پیش از این توسط کارگران کارخانه صنعتی هپکو اراک داده شده بود.

آنها با طعنه به حکومت میگفتند:

مرگ بر کارگر  ، درود بر ستمگر

یکی از کارگران پتروشیمی ماهشهر گفت «… این شعار پیام ما به شخص خامنه ای و شخص روحانی است که از ستمگران حمایت میکنند و ما کارگران را در بدبختی و فقر می کشند.

کارگران زیر خط فقر و بدبختی زندگی فلاکت باری را می گذرانند و مسولین ما در ناز و نعمت خبری از ما ندارند.

کارگران و کارکنان پتروشیمی ماهشهر تا کنون اعتراضات بسیاری را به صورتهای تجمع اعتراضی و .. ترتیب داده اند اما مسولین این شرکت به اعتراضات آنها، هیچ توجهی نمیکنند و خیلی ساده میگویند اجرای خواستهای کارگران هزینه بر است و به همین دلیل رسیدگی نمیشود».

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy